Territori i Urbanisme

Des de l'Àrea de Serveis Tècnics, i en concret des del Servei d'Urbanisme i Obres Públiques, es desenvolupen aquelles tasques relacionades amb urbanisme i obres, com són les qualificacions urbanístiques, projectes urbanístics o llicències d'obres. També es porten a terme les tasques de serveis i via pública i llicències d'obertura d'establiments.

Concretament es tramiten:

 •     Llicències d'activitats innòcues
 •     Llicències d'activitats. ANNEX II
 •     Permís ambiental. ANNEX III
 •     Obres Menors
 •     Obres Majors
 •     Sol·licitud de llicència de Primera Ocupació
 •     Sol·licitud llicència de Parcel.lació
 •     Sol·licitud de llicència d'obres d'enderroc
 •     Canvi de titularitat
 •     Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística
 •     Certificat numeració de carrer
 •     Informes tècnics i qualificacions urbanístiques
 •     Permís d´instal·lació de grua
 •     Llicència de gual

C/ Camí de Mataró, 10. Primer pis. 08339 - Vilassar de Dalt

93 753 98 00 (Ext. 3)

Visites concertades

Temes relacionats

Responsable polític

Mapa