Ple del mes d'abril 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 27 d'abril del 2023

Hora: a les 20 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2023 i de l'extraordinària i urgent de 5 d'abril de 2023.

2.- Inici de la tramitació del reglament del sistema general de productivitat.

3.- Ratificació del decret núm. 2023AJUN001065, del 13 de març de 2023, per a l'aprovació de la delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme i l’aprovació del conveni i de l'annex de delegació parcial de competències per al Programa Treball i Formació 2023 (línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS).

4.- Aprovació provisional i verificació de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.

5.- Modificació inventari de béns de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i del Museu-Arxiu a 31 de desembre de 2022.

6.- Resposta al recurs de reposició presentat a l’acord de Ple de 23 de febrer de 2023 en què es desestima la sol·licitud presentada per l'inspector sobre la seva compatibilitat.

7.- Moció perquè l'Andreu Vidal i Gil, fill adoptiu del municipi, sigui retornat i enterrat en el cementiri de Vilassar.

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de març 2023.

9.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2023 i de l'extraordinària i urgent de 5 d'abril de 2023.

Les actes s'aproven per unanimitat de tots els grups municipals. 

2.- Inici de la tramitació del reglament del sistema general de productivitat.

S'aprova per unanimitat de tots els grups, iniciar l’expedient per a l’aprovació del Reglament del sistema general de productivitat amb l’objectiu de realitzar l’avaluació individual d’una sèrie d’ítems vinculats amb l’especial interès, iniciativa, activitat extraordinària i treball en equip, que donaran com a resultat un complement retributiu variable denominat Complement de productivitat.

3.- Ratificació del decret núm. 2023AJUN001065, del 13 de març de 2023, per a l'aprovació de la delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme i l’aprovació del conveni i de l'annex de delegació parcial de competències per al Programa Treball i Formació 2023 (línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS).

El ple aprova per unanimitat la delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme per al Programa Treball i Formació 2023 (línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS). La delegació afectarà únicament a les feines que facin les treballadores adscrites als expressats projectes. El Programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que té per objectiu facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats per accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant l’experiència laboral en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora.

4.- Aprovació provisional i verificació de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.

A petició del grup de Junts per Vilassar, aquest punt es deixa sobra la taula per la seva complexitat. 

5.- Modificació inventari de béns de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i del Museu-Arxiu a 31 de desembre de 2022.

Aquest punt de tràmit, s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.  

6.- Resposta al recurs de reposició presentat a l’acord de Ple de 23 de febrer de 2023 en què es desestima la sol·licitud presentada per l'inspector sobre la seva compatibilitat.

El Ple desestima el recurs de reposició presentat pel Sr. Vargas, amb núm. de registre E2023002721, per exercir l’advocacia en l’àmbit privat pels motius exposats en l’informe de la cap de Recursos Humans, amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP, el PSC i el Regidor no adscrit, i les abstencions de Junts per Vilassar. 

7.- Moció perquè l'Andreu Vidal i Gil, fill adoptiu del municipi, sigui retornat i enterrat en el cementiri de Vilassar.

A proposta del Regidor no adscrit, es proposa endegar les gestions necessàries per tornar el cos de l’Andreu Vidal i Gil, al cementiri municipal de Vilassar. L'alcaldessa proposa afegir a la moció que es farà sempre que sigui legalment possible i s'acaba aprovant per unanimitat. 

 

Resum del ple

A les 8 en punt del vespre ha començat el darrer Ple del mandat 2019-2023 amb l'aprovació, per unanimitat, de les actes de les sessions anteriors: l'ordinària de 30 de març de 2023 i de l'extraordinària i urgent de 5 d'abril de 2023. El segon punt a l'ordre del dia ha estat el d'iniciar l’expedient per a l’aprovació del Reglament del sistema general de productivitat amb l’objectiu de realitzar l’avaluació individual d’una sèrie d’ítems vinculats amb l’especial interès, iniciativa, activitat extraordinària i treball en equip, que donaran com a resultat un complement retributiu variable denominat Complement de productivitat. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots favorables de tot els grups municipals. I també per unanimitat, el Ple ha aprovat la delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme per al Programa Treball i Formació 2023 (línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS). Aquesta delegació afecta únicament a les feines que facin els treballadors i les treballadores adscrites als expressats projectes. El Programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, en el qual hi participa el Consell Comarcal del Maresme, que té per objectiu facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats per accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant l’experiència laboral en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora.

A petició del grup de Junts per Vilassar, es decideix deixar sobre la taula per ser tractat en propers plens el punt referent a l'aprovació provisional i verificació de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial. Tot seguit, es tracta un punt de tràmit que inclou una modificació de l'inventari de béns de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i del Museu-Arxiu a 31 de desembre de 2022. El punt s'aprova per unanimitat de tots els grup municipals. 

En la recta final del Ple, es desestima el recurs de reposició presentat per l'Inspector en Cap de la Policia Local, el Sr. Vargas, amb núm. de registre E2023002721, per exercir l’advocacia en l’àmbit privat pels motius exposats en l’informe de la cap de Recursos Humans. Es desestima amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP, el PSC i el Regidor no adscrit, i les abstencions de Junts per Vilassar. 

I per últim, es tracta la moció presentada pel Regidor no adscrit perquè l'Andreu Vidal i Gil, fill adoptiu del municipi, sigui retornat i enterrat en el cementiri de Vilassar. L'alcaldessa proposa afegir a la moció que la voluntat hi és i que es farà sempre que sigui legalment possible i s'acaba aprovant per unanimitat de tots els grups. 

Regidors i regidores s'acomiaden abans de tancar el darrer ple del mandat 2019-2023.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-04-2023 21:46