Ple del mes de gener 2022

Caràcter: Ordinària

Data: 27 de gener de 2022

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2021.

2.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, per adaptar-la a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional, d’acord amb la nova regulació donada pel RDL 26/2021, de 8 de novembre.

3.- Reposició a disponible de la declaració de no disponibilitat aprovada per acord del Plenari de data 25 de novembre de 2021, amb efectes al pressupost per a 2022, conseqüència de la Sentència del TC de data 26-10-2021, relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

4.- Resolució del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament de Vilassar de Dalt: projecte "L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca" (Programa operatiu FEDER 2014-2020).

5.- Aprovació del Pla municipal de prevenció d'incendis forestal 2022-2027.

6.- Aprovació definitiva de la memòria justificava per a la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

7.- Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost.

8.- Donar compte dels Decret d'Alcaldia dictats durant el mes de desembre de 2021.

9.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2021.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, per adaptar-la a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional, d’acord amb la nova regulació donada pel RDL 26/2021, de 8 de novembre.

Es modifica l’ordenança per tal d’adaptar-la a la regulació donada pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre pel que s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

El Ple aprova per 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra (regidor no adscrit), modificar l’ordenança per adaptar el mètode de càlcul de l’impost a la nova normativa.

3.- Reposició a disponible de la declaració de no disponibilitat aprovada per acord del Plenari de data 25 de novembre de 2021, amb efectes al pressupost per a 2022, conseqüència de la Sentència del TC de data 26-10-2021, relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Davant de la disminució d’ingressos que suposa la modificació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, de forma simultània a l’aprovació del pressupost per a 2022, i per no aturar la seva tramitació es va aprovar una declaració de no disponibilitat de crèdits, per import de 440.000 euros. Per no paralitzar l’execució pressupostària s’ha dut a terme una revisió del pressupost d’ingressos i de despeses, que es concreta en una redistribució del finançament de diverses inversions compensant la disminució d’ingressos.

Un cop concretades aquestes accions, el plenari acorda activar els crèdits d’ingressos sobrevinguts, minorar les obligacions de despesa que no es produirà en contrapartida a la disminució de l’import dels ingressos per IIVTNU i reposar a disponibles les partides declarades com a no disponibles en l'aprovació del pressupost. 

S'aprova el punt amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra (regidor no adscrit).

4.- Resolució del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament de Vilassar de Dalt: projecte "L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca" (Programa operatiu FEDER 2014-2020).

El ple aprova la resolució, de mutu acord, del conveni de col·laboració i delegació de competències amb el Consell Comarcal del Maresme per l’execució del projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca per la la manca de viabilitat temporal del projecte i l’absència de garantia de participació de tots els ajuntaments de la comarca. Aquest acord també inclou sol·licitar el reintegrament de les aportacions dels exercicis 2019 i 2020 per un import de 17.391,77 € i anul·lar l’autorització i la disposició de la despesa de 11.594,51 € de l’exercici 2021.

S'aprova el punt amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, CUP, PSC i regidor no adscrit) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

5.- Aprovació del Pla municipal de prevenció d'incendis forestal 2022-2027.

L’ajuntament de Vilassar de Dalt, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’Associació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt, va elaborar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals l’any 1987. Aquest PPI ha estat revisat els anys 2000, 2006, 2010, 2017 i 2021, la revisió que ara s’aprova per tal de poder dur a terme les accions que s’hi detallen.

El pla s'aprova per unanimitat de tots els grups. 

6.- Aprovació definitiva de la memòria justificava per a la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

El Ple Municipal del 27 de maig de 2021 va acordar promoure la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens del municipi de Vilassar de Dalt, segons la llei 11/2020, de contenció de preus del lloguer d’habitatges. L’Oficina d’Habitatge del Maresme i l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, conjuntament amb els tècnics municipals, van elaborar una memòria justificativa que es va aprovar inicialment en el ple del 28 d’octubre de 2021 i que, un cop exposada públicament sense que s’hi hagin presentat al·legacions, s’aprova definitivament.

S'aprova la moció amb 9 vots a favor (ARA, CUP i PSC) i 4 vots en contra (Junts per Vilassar i el regidor no adscrit).

7.- Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost.

A proposta de Junts per Vilassar, ARA Vilassar i el regidor no adscrit, el Plenari aprova sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació per investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres estaments estatals en la comissió dels atemptats.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor (Junts per Vilassar, ARA Vilassar, el regidor no adscrit i la CUP) i 2 vots en contra (PSC).

8.- Donar compte dels Decret d'Alcaldia dictats durant el mes de desembre de 2021.

9.- Precs i preguntes.

Resum del ple

Després de l'aprovació de l'acta de la sessió plenària del mes de desembre, el primer ple de l'any 2022 comença amb el debat sobre la modificació de l'Ordenança número 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana per adaptar-la al nou mètode de càlcul establert pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre pel que s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Aquest punt s'aprova amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra (regidor no adscrit). En aquest sentit, el següent punt de l'ordre del dia va tractar la reposició a disponible de la declaració de no disponibilitat aprovada per acord del Plenari de data 25 de novembre de 2021, amb efectes al pressupost per a 2022, conseqüència de la Sentència del TC de data 26-10-2021, relativa a l’IIVTNU. Per tal de compensar la disminució d'ingressos que suposarà el nou mètode de càlcul de l'impost de la plusvàlua, s’ha dut a terme una revisió del pressupost d’ingressos i de despeses, que es concreta en una redistribució del finançament de diverses inversions compensant la disminució d’ingressos. El punt s'aprova amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra (regidor no adscrit). 

Després d'aquests dos punts centrats en l'IIVTNU, el plenari també va aprovar, amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, CUP, PSC i regidor no adscrit) i 3 abstencions (Junts per Vilassar), la resolució del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per l’execució del projecte 'del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca' que no es durà a terme. Aquest acord també inclou sol·licitar el reintegrament de les aportacions dels exercicis 2019 i 2020 per un import de 17.391,77 € i anul·lar l’autorització i la disposició de la despesa de 11.594,51 € de l’exercici 2021. 

El plenari del mes de gener va servir per aprovar per unanimitat el nou Pla de prevenció d'incendis de Vilassar de Dalt 2022 - 2027 que estableix les accions i pressupost per la prevenció d'incendis al municipi. A més a més, es va aprovar la memòria justificativa per a la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens, elaborada per l’Oficina d’Habitatge del Maresme i l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, conjuntament amb els tècnics municipals, i necessària per finalitzar aquesta declaració. 

Abans de passar als precs i preguntes dels grups de l'oposició, i a proposta de de Junts per Vilassar, ARA Vilassar i el regidor no adscrit, el Plenari va aprovar una moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost que va tirar endavant amb 11 vots a favor (Junts per Vilassar, ARA Vilassar, el regidor no adscrit i la CUP) i 2 vots en contra (PSC). La sessió fa finalitzar amb les preguntes que el públic assistent havia fet arribar al ple. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2022 09:12