Ple del mes de maig 2021

Caràcter: Ordinària

Data: 27 de maig de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament a través de Radio Vilassar de Dalt.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 22 d'abril de 2021.

2. Modificació, de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2022. (aprovació provisional).

3. Aprovació d’una operació de préstec a llarg termini per import de 200.000 euros amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, per finançar parcialment el programa d’inversions per a 2021.

4. Aprovació de les bases i inici de convocatòria del concurs per a la concessió demanial per a l’adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

5. Promoure la declaració d’Àrea amb mercat d’habitatge tens, segons la Llei 11/2020, de contenció de rendes de lloguer  d’habitatges.

6. Reconeixement de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres relativa a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal•lacions i obres- OMAJ2020000017.

7. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de l’ Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS 2021-2026)- GMOB2021000002.

8. Adhesió a la Xarxa de Voluntariat Ambiental.

9. Aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

10. Moció per actuar sobre la Fundació Hospital de Sant Pere.

11. Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament de l’Informe de seguiment del Pla d’Ajust 2012-2022, corresponent al quart trimestre de 2020.

12. Donar compte de l'Informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2021.

13. Donar compte de l'Informe anual de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020.

14. Donar compte dels Decrets dictats durant el mes d'abril de 2021.

15. Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1. Aprovació de la darrera acta ordinària de 15 d'abril de 2021.

L’acte s’aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2022.

Les modificacions afecten a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022, a l’Impost sobre béns immobles, la Taxa per llicències i instruments urbanístics i la Taxa per les entrades de vehicles a través de l’espai públic i les reserves de via pública.

La modificació s’aprova amb els vots a favor d’Ara Vilassar, la CUP i el PSC, 3 abstencions de Junts per Vilassar, i 1 vot en contra del regidor no adscrit.

3. Aprovació d’una operació de préstec a llarg termini per import de 200.000 euros amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, per a finançar parcialment el programa d’inversions per a 2021.

L’Ajuntament vol sol·licitar un préstec amb càrrec a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona pel finançament parcial de les obres de reforma de la pista exterior del pavelló i les vies públiques.

La moció s’ha aprovat amb els vots a favor d’Ara Vilassar, Junts per Vilassar, PSC i regidor no adscrit i 2 abstencions de la CUP.

4. Aprovació de les bases i inici de convocatòria del concurs per a la concessió demanial per a l’adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

L’Ajuntament ha elaborat unes bases per a l’adjudicació en règim de concessió administrativa de la “masoveria de Can Tarrida” per tal de reglamentar l’adjudicació d’aquest tipus d’habitatge que és de titularitat municipal.

Les bases s’aproven amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció del vot en contra del regidor no adscrit.

5. Promoure la declaració d’Àrea amb mercat d’habitatge tens, segons la Llei 11/2020, de contenció de rendes de lloguer  d’habitatges.

Aquesta moció vol fer la petició de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens de Vilassar de Dalt, conforme l’article 3, apartat 4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, pel termini inicial de cinc anys sens perjudici de ser revisada quan es donin les circumstàncies.

La moció s’aprova amb els vots a favor d’Ara Vilassar, la CUP, el PSC i 1 del regidor no adscrit, i els vots en contra de de Junts per Vilassar.

6. Reconeixement de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres relativa a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal•lacions i obres. OMAJ2020000017.

Es proposa reconèixer la bonificació del 65% a la Institució Escolar Sant Jordi sccl de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per tractar-se d’unes obres destinades a finalitats socials, promogudes per una entitat sens ànim de lucre.

La moció s’aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

7. Resolució d'al.legacions i aprovació definitiva de l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS 2021-2026). GMOB2021000002.

Amb aquesta moció es vol resoldre les al·legacions presentades a l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible i aprovar el text definitivament.

La moció s’aprova amb els vots a favor d’ARA Vilassar i el PSC, 2 abstencions de la CUP i  els vots en cotra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

8. Adhesió a la Xarxa de Voluntariat Ambiental.

El voluntariat ambiental participa de manera lliure, organitzada i altruista en la conservació dels recursos naturals i en la millora de la qualitat ambiental, mitjançant la realització d’activitats i programes.

La moció presentada conjuntament per tots els grups municipals s’aprova per unanimitat.

9. Aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

Aquest codi de conducta estableix el conjunt de principis ètics i de bon govern, i les normes de conducta que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l’administració local.

La moció s’aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del regidor no adscrit.

13. Sobrevinguts:

Moció per actuar sobre la Fundació Hospital de Sant Pere.

Moció presentada pels grups municipals de Junts per Vilassar, la CUP i regidor no adscrit després que al·leguen haver tingut coneixement d’irregularitats econòmiques i demanen que es faci una auditoria.

La moció ha estat denegada pel ple amb els vots en contra d’Ara Vilassar i PSC, i els vots a favor de Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit.

Moció per a la reducció de tarifes de l’Escola Bressol can Roura.

Una moció presentada per Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit que ha estat aprovada per majoria simple amb els vots en contra d’Ara Vilassar, els vots a favor de Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit i les abstencions del PSC.

 

Resum del ple

Un cop aprovada la darrera acta ordinària del ple del mes d’abril, la sessió de maig ha començat amb l’aprovació, amb un ampli consens, de la Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2022. Les modificacions afecten a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022, a l’Impost sobre béns immobles, la Taxa per llicències i instruments urbanístics i la Taxa per les entrades de vehicles a través de l’espai públic i les reserves de via pública.

El text complet de les Ordenances s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

El tercer punt de l’ordre del dia ha servit per aprovar una operació de préstec a llarg termini d’un import de 200.000 euros amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, per a finançar les obres de reforma de la pista exterior del pavelló i les vies públiques.

Un altre punt que ha centrat l’atenció en aquest ple ha estat l’aprovació de les bases i l’inici de la convocatòria del concurs per a la concessió administrativa d'un habitatge de titularitat municipal com a masoveria urbana ubicat a la zona de can Tarrida. En el document aprovat s’hi regulen  els destinataris, els requisits per accedir als habitatges, les seves característiques i el procediment d’adjudicació, així com els criteris de valoració i el funcionament d’aquest servei.

D’altra banda, el ple ha aprovat una moció per tal de fer la petició de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens de Vilassar de Dalt, conforme l’article 3, apartat 4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

La sessió d’aquest mes també ha servit per resoldre les al·legacions presentades a l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible i aprovar el text definitivament. La moció s’ha aprovat amb els vots a favor d’ARA Vilassar i el PSC, 2 abstencions de la CUP i els vots en cotra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

Els darrers punts de l’ordre del dia han estat, d’una banda, l’adhesió a la Xarxa de Voluntariat Ambiental i, de l’altra, l’aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament.

La sessió ha acabat amb dos punts sobrevinguts presentats pels grups municipals de Junts per Vilassar, la CUP i regidor no adscrit. D’una banda, demanen actuar sobre la Fundació Hospital de Sant Pere després d’haver tingut coneixement d’irregularitats econòmiques i demanen fer un informe d’auditoria. Moció que ha estat denegada amb els vots en contra d’Ara Vilassar i PSC, i els vots a favor de Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit. D’altra banda, un segon punt sobrevingut per a la reducció de tarifes de l’Escola Bressol de can Roura que ha estat aprovada per majoria simple amb els vots en contra d’Ara Vilassar, els vots a favor de Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit i les abstencions del PSC.

 

 

Imatges

Vídeos

Ple ordinari de 27 de maig de 2021

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 12:44