Ple del mes de maig de 2022

Caràcter: Ordinària

Data: 26 de maig de 2022

Hora: 20.00 h.

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2022 i de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 16 de maig de 2022.

2.- Aprovació de la modificació de la Plantilla i de la RLLT.

3.- Modificació del conveni i  l’acord de condicions segons acord de la mesa negociadora del 28 de març de 2022.

4.- Sol·licitud de compatibilitat  de l'inspector de la Policia Local.

5.- Delegació de competències atribuïdes a l'alcadessa i aprovació del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Maresme relatiu a processos selectius de la Policia com a prova pilot.

6.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, corresponent a l’exercici de 2021.

7.- Resolució de les reclamacions presentades pel regidor no adscrit Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2022000015 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2022.

8.- Resolució de les reclamacions presentades pel regidor no adscrit Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2022000023 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2022.

9.- Aprovació inicial del Pressupost de l’Entitat Pública Empresarial Local, “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA” per a 2022, format pels estats de previsió d’ingressos i despeses i el programa anual d’actuació, inversions i finançament

10.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributaria relativa al Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi de Vilassar de Dalt.

11.- Substitució del representant del Grup Municipal del PSC al Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

12.- Moció en suport a les 12 encausades per tirar confeti al port de Palma.

13.- Moció de suport als jutges de pau.

14.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2023.

15.- Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021, del Consorci del Centre Teatral i cultural La Massa.

16.- Donar compte de la tramesa a IGAE Informe resum Control Intern 2021

17.- Donar compte de l'informe anual de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades  i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2021

18.- Donar compte de l'Informe de morositat i  PMP del primer trimestre 2022.

19.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d'abril.

20.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2022 i de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 16 de maig de 2022.

S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació de la modificació de la Plantilla i de la RLLT.

A conseqüència de l’aprovació del pla d’estabilització, de la internalització del servei de l’aigua i de l’acord de provisió de llocs de treball amb posteriors promocions internes, tots ells acords presos a la mesa negociadora dels dies 11 i 13 de maig, el ple aprova les modificacions de la plantilla respecte a l’aprovada per a l’any 2022.

S’aprova la modificació amb 12 vots a favor d’ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC i un vot en contra del regidor no adscrit.

3.- Modificació del conveni i  l’acord de condicions segons acord de la mesa negociadora del 28 de març de 2022.

El conveni es modifica per tal que les persones treballadores que realitzen substitucions puguin percebre la diferència del complement de destí i el complement específic de la persona substituïda.

S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups. 

4.- Sol·licitud de compatibilitat  de l'inspector de la Policia Local.

El ple aprova declarar exempta del règim d’incompatibilitats l’activitat de docència de l’inspector de la Policia local sempre i quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposi més de setanta-cinc hores l’any i l’assistència i col·laboració ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional sempre que no afecti l’activitat principal.

S'aprova el punt amb 9 vots a favor d’ARA Vilassar, CUP, PSC i 4 abstencions de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

5.- Delegació de competències atribuïdes a l'alcadessa i aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme relatiu a processos selectius de la Policia com a prova pilot.

Es tracta d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per dur a terme la selecció de forma conjunta del personal funcionari i constituir una borsa de treball de les policies locals.

S'aprova el punt amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit.

6.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, corresponent a l’exercici de 2021.

El Ple acorda una modificació de crèdit per tal de destinar 48.676 € del Romanent de Tresoreria del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa a les partides de despeses de contractació d’artistes per a la programació de música clàssica, publicitat, reformes interiors i mobiliari.

S’aprova per unanimitat de tots els grups.

7.- Resolució de les reclamacions presentades pel regidor no adscrit Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2022000015 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2022.

El ple estima parcialment l’al·legació en la part que fa referència al fet que no han quedat acreditades de forma suficient les circumstàncies que fonamenten i motiven la proposta de modificació de crèdit, esmenant la infracció legal comesa amb la incorporació a l’expedient d’un nou informe tècnic de motivació.

El punt s'aprova amb 9 vots a favor d’ARA Vilassar, CUP, PSC, 3 abstencions de Junts per Vilassar i un vot en contra del regidor no adscrit. 

8.- Resolució de les reclamacions presentades pel regidor no adscrit Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2022000023 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2022.

Es desestimen les reclamacions amb 9 vots a favor d’ARA Vilassar, CUP, PSC, 3 abstencions de Junts per Vilassar i un vot en contra del regidor no adscrit. 

9.- Aprovació inicial del Pressupost de l’Entitat Pública Empresarial Local, “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA” per a 2022, format pels estats de previsió d’ingressos i despeses i el programa anual d’actuació, inversions i finançament.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del 16 de maig de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la forma de gestió directa del servei públic d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi de Vilassar de Dalt, mitjançant l’entitat pública empresarial local denominada “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA”.

El Consell d’administració de l’Entitat Pública Empresarial Local, “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- VIDA” en sessió celebrada en data 19 de maig de 2021, va acordar aprovar i remetre a l’Ajuntament les previsions d’ingressos i despeses per a l’any 2022 i el seu programa anual d’actuació, inversions i finançament per al mateix any. Aquest pressupost pel 2022 és d’un total de 198.606,0 €. 

El punt s'aprova amb 12 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC i un vot en contra del regidor no adscrit.

10.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributaria relativa al Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi de Vilassar de Dalt.

La prevista entrada en funcionament del nou servei públic de gestió integral del cicle de l’aigua a partir del mes de desembre d’enguany determina la necessitat d’aprovar l’ordenança que regularà els imports de la prestació i que serà l’instrument de cobrament del nou servei. Per això el ple aprova inicialment l’Ordenança reguladora de la PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI relativa al Servei d’abastament d’aigua i clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua.

S'aprova la moció amb 12 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC i un vot en contra del regidor no adscrit.

11.- Substitució del representant del Grup Municipal del PSC al Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

El ple acorda per unanimitat de tots els grups nomenar com a vocal del  Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt al Sr. Oriol Ribet Casademunt, en substitució de la Sra. Olga Alcázar Gea.

12.- Moció en suport a les 12 encausades per tirar confeti al port de Palma.

La moció, presentada per la CUP, ARA Vilassar, Junts per Vilassar i el regidor no adscrit, posa de manifest la preocupació i disconformitat per l’enjudiciament dels fets succeïts al port de Palma el 22 de juliol de 2017 al mateix temps que mostra el suport i i solidaritat a les 12 persones encausades i en demana la llibertat. També denuncia l’existència de bases de dades il·legals dels cossos de seguretat per criminalitzar mobilitzacions populars i la via lliure que té el turisme per devastar el territori.

S'aprova la moció amb 11 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i el regidor no adscrit i 2 vots en contra del PSC.

13.- Moció de suport als jutges de pau.

El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau. Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a Catalunya. La moció també insta el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves funcions.

La moció, presentada per Junts per Vilassar, ARA Vilassar i el regidor no adscrit, s'aprova amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i el regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC).

14.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2023.

S'aproven per unanimitat els dies següents com a Festes locals del 2023:

  • 29 de maig de 2023 – Pasqua Granada
  • 25 d’agost de 2023 – Festa Major dels Sants Genís

15.- Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021, del Consorci del Centre Teatral i cultural La Massa.

16.- Donar compte de la tramesa a IGAE Informe resum Control Intern 2021

17.- Donar compte de l'informe anual de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades  i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2021

18.- Donar compte de l'Informe de morositat i  PMP del primer trimestre 2022.

19.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d'abril.

20.- Precs i preguntes.

Resum de ple

El primer ple presencial després de la pandèmia va començar puntualment a les 8 del vespre amb tots els regidors i regidores a la sala de plens acompanyats de públic per primera vegada en dos anys. 

La sessió va començar aprovant per unanimitat les dues actes dels plens dels dies 26 d’abril i 16 de maig. Tot seguit, i amb 12 vots a favor d’ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC i un vot en contra del regidor no adscrit, el ple va aprovar la modificació de la Plantilla i de la RLLT que es produeix com a conseqüència de l’aprovació del pla d’estabilització, de la internalització del servei de l’aigua i de l’acord de provisió de llocs de treball amb posteriors promocions internes, tots ells acords presos a la mesa negociadora dels dies 11 i 13 de maig. Encara en temes de personal, el ple va aprovar, per unanimitat, una modificació del conveni laboral per tal que les persones treballadores que realitzen substitucions puguin percebre la diferència del complement de destí i el complement específic de la persona substituïda. 

En la sessió plenària d’aquest mes de maig, el consistori també va aprovar, amb 9 vots a favor d’ARA Vilassar, CUP, PSC i 4 abstencions de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit, declarar exempta del règim d’incompatibilitats l’activitat de docència de l’inspector de la Policia local sempre i quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposi més de setanta-cinc hores l’any i l’assistència i col•laboració ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional sempre que no afecti l’activitat principal. Pel que fa a la Policia local, la sessió d’aquest mes també va servir per donar llum verda a una prova pilot per realitzar els processos selectius de la policia de forma conjunta a través del Consell Comarcal del Maresme. Es tracta d’un conveni de col•laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per dur a terme la selecció de forma conjunta del personal funcionari i constituir una borsa de treball de les policies locals. La proposta es va aprovar amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit.

Per tal de poder mantenir el cicle de música clàssica a La Massa Teatre la propera temporada després que la finalització de l’acord de mecenatge que la finançava fins ara, el ple va aprovar una modificació de crèdit que permetrà destinar 48.676 € del Romanent de Tresoreria del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa a les partides de despeses de contractació d’artistes per a la programació de música clàssica, publicitat, reformes interiors i mobiliari.
Amb amb 9 vots a favor d’ARA Vilassar, CUP, PSC, 3 abstencions de Junts per Vilassar i un vot en contra del regidor no adscrit, el ple va estimar parcialment l’al•legació del regidor no adscrit, Joan Alfons Cusidó relativa a la modificació pressupostària núm. ADMC2022000015 del Pressupost de l’Ajuntament en la part que fa referència al fet que no han quedat acreditades de forma suficient les circumstàncies que fonamenten i motiven la proposta de modificació de crèdit, esmenant la infracció legal comesa amb la incorporació a l’expedient d’un nou informe tècnic de motivació. Encara en l’apartat d’al•legacions, el ple va desestimar (amb 9 vots a favor d’ARA Vilassar, CUP, PSC, 3 abstencions de Junts per Vilassar i un vot en contra del regidor no adscrit) les presentades pel mateix regidor no adscrit a la modificació pressupostària núm. ADMC2022000023 del Pressupost de l’Ajuntament. 

En la sessió d’aquest mes de maig, el ple va aprovar inicialment el pressupost del 2022 de l’Entitat Pública Empresarial Local, “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA” que gestionarà el cicle de l'aigua a partir del mes de desembre, que suma 198.606 €; així com l’ordenança municipal que regularà els preus del servei. Tots dos punts es van aprovar amb 12 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC i un vot en contra del regidor no adscrit.

Ja a la part final del ple, els regidors i regidores van acordar per unanimitat de tots els grups nomenar com a vocal del  Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt al Sr. Oriol Ribet Casademunt, en substitució de la Sra. Olga Alcázar Gea. També es va discutir una moció de support a les persones encausades per tirar confeti al port de Palma presentada per la CUP, ARA Vilassar, Junts per Vilassar i el regidor no adscrit, que posava de manifest la preocupació i disconformitat per l’enjudiciament dels fets succeïts al port de Palma el 22 de juliol de 2017 al mateix temps que mostra el suport i i solidaritat a les 12 persones encausades i en demana la llibertat. La moció es va aprovar amb 11 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i el regidor no adscrit i 2 vots en contra del PSC. 

Finalment, i per unanimitat de tots els grups, el ple va aprovar els dies 29 de maig (Pasqua Granada), i 25 d’agost (Festa Major dels Sants Genís) com a festes locals del 2023.

La sessió va acabar amb les preguntes dels regidors i regidores de l’oposició i del públic assistent a la Sala de plens.


 

 

Vídeos

Ple ordinari de 26 de maig de 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-05-2022 10:49