Ple del mes de març 2022

Caràcter: Ordinària

Data: 31 de març de 2022

Hora: 20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 17 de març de 2022.

2.- Acord de resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

3.- Modificacions pressupostàries en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2021 i apel·lació a nou endeutament.

4.- Concertació d’un préstec a llarg termini per import de 2.202.000 EUR acollit al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per a finançar parcialment el programa d’inversions per a 2022.

5.- Suport a la proposta de Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí en suport al Dret a l’Autodeterminació del Poble Sahrauí.

6.- Adhesió al nou programa d'estudi per inhibir la reproducció de senglars prepúbers coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

7.- Defensa del cànon de residus a Catalunya.

8.- Ratificació del decret núm. 2022AJUN000633, del 8 de març de 2022, per a l'aprovació de delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, aprovació del model de conveni i de l'annex de delegació parcial de competències per al Programa Treball i Formació 2022 (línies MG52, PRGC i PANP).

9.- Modificació de l'inventari de béns de l'Ajuntament i el Museu-Arxiu 31/12/2021.

10.- Adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments i Ens Locals Solidaris amb el Poble Sahrauí.

11.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

12.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal.

13.- Donar compte dels decrets d'alcaldia dictats durant el mes de febrer de 2022.

14.- Precs i preguntes.


Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 17 de març de 2022.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Acord de resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

Després de l’aprovació provisional el 27 de gener, es desestimen les al·legacions i el Ple aprova definitivament la modificació de l’ordenança per tal d’adaptar-la a la regulació donada pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre pel que s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

S'aprova el punt amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, Junts x Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i un vot en contra (regidor no adscrit).

3.- Modificacions pressupostàries en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2021 i apel·lació a nou endeutament.

Com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals fruit del Pacte d’Estabilitat i Creixement en el 2020 i prorrogada per a l’exercici 2021 aprovat pel Consell de Ministres, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents de tresoreria i contribuir així a la recuperació econòmica i social.

El Ple acorda una modificació de crèdits per tal de destinar 850.592.07 € del Romanent de Tresoreria a l’amortització d’un crèdit ICO al mateix temps que apel·la a un nou endeutament de crèdit per a despeses d’inversió per import de 829.000 €.

El romanent és de 1.936.609,98 €. La proposta és utilitzar-ne 850.592, mantenint com a recursos líquids per criteris de prudència 1.086.017,98 €. La proposta combina la cancel·lació d’un préstec vigent i substitució per un altre amb millors condicions que aporta un marge positiu d’uns 60.000 €, i alhora permet afrontar inversions rebaixant l’import global de deute. Entre les noves inversions hi ha el finançament de la 2ª fase de la remodelació del cementiri municipal (180.000 €), l’increment de la partida destinada a adquisició d’habitatge públic (260.000 €), i inversions en via pública i equipaments municipals.

El punt s'aprova amb 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 4 vots en contra (Junts x Vilassar i regidor no adscrit).

4.- Concertació d’un préstec a llarg termini per import de 2.202.000 EUR acollit al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per a finançar parcialment el programa d’inversions per a 2022.

Per part dels Serveis Econòmics s’està tramitat una sol·licitud d’un préstec, que es formalitzarà amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. El ple aprova provisionalment l’operació de préstec de 2.202.000€ per a finançament de les inversions per al 2022.

Aquest tràmit representa la formalització d'aquelles operacions ja aprovades al pressupost 2022.

Aquest punt d'aprova amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra (regidor no adscrit).

5.- Suport a la proposta de Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí en suport al Dret a l’Autodeterminació del Poble Sahrauí.

La moció, presentada per la CUP, ARA Vilassar, Junts x Vilassar i el regidor no adscrit, demana al Govern Espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és contrari als drets del poble sahrauí, que tingui una actitud proactiva favorable a la realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental i insta el Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara.

S'aprova la moció amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts x Vilassar, CUP i el regidor no adscrit) i 2 vots en contra (PSC).

6.- Adhesió al nou programa d'estudi per inhibir la reproducció de senglars prepúbers coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El Consell d’Ecologia i Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt demana a les administracions amb responsabilitats sobre la gestió de fauna en els espais naturals i periurbans de Vilassar de Dalt i del Parc Serralada Litoral que enfoquin la gestió del senglar amb una política coordinada ètica i més efectiva. Per això, el Ple aprova l’adhesió al programa d'estudi per inhibir la reproducció de senglars prepúbers coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La moció, presentada per ARA Vilassar i el PSC, s'aprova amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, PSC, CUP i el regidor no adscrit) i 3 abstencions (Junts x Vilassar).

7.- Defensa del cànon de residus a Catalunya.

Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un caràcter finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja recorregut. Per això, el ple aprova aquesta moció de suport al canon de residus de Catalunya i se suma al manifest impulsat per diferents institicions, entitats i personalitats. La moció, presentada per ARA Vilassar, Junts x Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit, també demana que es mdifiqui l’articulat de la llei i es compromet a continuar donant suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització.

S'aprova la moció amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i el regidor no adscrit) i 2 abstencions del PSC.

8.- Ratificació del decret núm. 2022AJUN000633, del 8 de març de 2022, per a l'aprovació de delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, aprovació del model de conveni i de l'annex de delegació parcial de competències per al Programa Treball i Formació 2022 (línies MG52, PRGC i PANP).

El decret aprova la delegació de competències de l’Ajuntament a favor del CCM per al programa Treball i Formació 2022 que té per objectiu facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats per accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant l’experiència laboral en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora.

La ratificació s'aprova per unanimitat de tots els grups.

9.- Modificació de l'inventari de béns de l'Ajuntament i el Museu-Arxiu 31/12/2021.

S’aprova l’actualització, a la finalització de l’any 2021, de l’inventari de bens de l’Ajuntament i del Museu Arxiu, l'import de la qual es fixa en 38.691.993,81 d’euros per L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 795.951,53 d’euros per l’ organisme autònom del Museu-Arxiu, en incorporar-hi les altes i millores, que ascendeixen a 898.998,13 Euros, fent un total de valor de l’Inventari Consolidat de 39.487.945,34€.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

10.- Adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments i Ens Locals Solidaris amb el Poble Sahrauí.

El Ple aprova l’adhesió de l’Ajuntament a la Coordinadora catalana d’Ajuntaments i ens locals solidaris amb el Poble Sahrauí, que coordina l’acció del món local català en el suport al poble sahrauí.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

11.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

12.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal.

13.- Donar compte dels decrets d'alcaldia dictats durant el mes de febrer de 2022.

14.- Precs i preguntes.

Resum del ple

La sessió ordinària del Ple municipal de Vilassar de Dalt va començar puntualment a les 8 del vespre amb l’aprovació de l’acta de la darrera sessió extraordinària del 17 de març.

Després de l’aprovació provisional el 27 de gener, el Ple va desestimar les al•legacions i va aprovar definitivament (amb 10 vots a favor d’ARA Vilassar, Junts x Vilassar i PSC, 2 abstencions de la CUP i un vot en contra del regidor no adscrit) la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana per tal d’adaptar-la a la regulació donada pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre pel que s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

El ple del mes de març també va aprovar Modificacions pressupostàries en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2021 i apel·lació a nou endeutament. Com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals fruit del Pacte d’Estabilitat i Creixement en el 2020 i prorrogada per a l’exercici 2021 aprovat pel Consell de Ministres, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents de tresoreria i contribuir així a la recuperació econòmica i social.

El Ple, amb 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 4 vots en contra (Junts x Vilassar i regidor no adscrit), acorda una modificació de crèdits per tal de destinar 850.592.07 € del Romanent de Tresoreria a l’amortització d’un crèdit ICO al mateix temps que apel•la a un nou endeutament de crèdit per a despeses d’inversió per import de 829.000 €. Amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra (regidor no adscrit), també es va aprovar la concertació d’un préstec a llarg termini per import de 2.202.000 EUR acollit al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per a finançar parcialment el programa d’inversions per a 2022. Aquest tràmit representa la formalització d'aquelles operacions ja aprovades al pressupost 2022.

El ple també va aprovar una moció de Suport a la proposta de Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí en suport al Dret a l’Autodeterminació del Poble Sahrauí amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts x Vilassar, CUP i el regidor no adscrit) i 2 vots en contra (PSC). 

Davant la problemàtica creixent de les colònies de senglars al nostre entorn, a proposta del Consell d’ecologia de Vilassar, el ple va acordar adherir-se al nou programa d'estudi per inhibir la reproducció de senglars prepúbers coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb el suport d’11 dels 13 membres del consistori, també es va aprovar una moció  de suport al cànon de residus de Catalunya. 

A la recta final del ple, es va ratificar un decret d’alcaldia per a la delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, aprovació del model de conveni i de l'annex de delegació parcial de competències per al Programa Treball i Formació 2022; es va aprovar l’actualització de l'inventari de béns de l'Ajuntament i el Museu-Arxiu i l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments i Ens Locals Solidaris amb el Poble Sahrauí. La sessió va finalitzar amb les preguntes dels regidors i regidores de l’oposició i les que va fer arribar la ciutadania. 


 

 

Vídeos

Ple ordinari del mes de març 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 09:59