Ple del mes de març 2024

Caràcter: Ordinària

Data: 19 de març 2024

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de febrer de 2024.

2.- Creació i designació dels membres del Grup de Treball per a la valoració del canvi del model de recollida de residus urbans.

3.- Aprovació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí, en la categoria de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteques, pel sistema d’oposició.

4.- Moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024/2025.

5.- Moció sobre la Plaça de la República.

6.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació dels Pressupostos de l’exercici 2023, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’Organisme Autònom del Museu – Arxiu Municipal i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de febrer 2024.

8.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de febrer de 2024.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Creació i designació dels membres del Grup de Treball per a la valoració del canvi del model de recollida de residus urbans.

Està previst que properament, i a causa de les noves exigències de la normativa europea, s'hagin d'introduir canvis en el model de recollida de residus urbans que s’està fent servir actualment, i cal valorar quina és la millor solució per al municipi. Per això, es proposa crear un grup de treball format per membres de la corporació, personal tècnic i representants de la ciutadania que valorarà el canvi de model de recollida de residus urbans.

S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

3.- Aprovació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí, en la categoria de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteques, pel sistema d’oposició.

Per tal de resoldre les eventuals incidències del personal Tècnic Auxiliar de Biblioteca de l’Ajuntament, i donat que la corporació no disposa actualment d’una borsa de treball temporal d’aquesta categoria, es proposa delegar a favor de la Diputació de Barcelona la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí, en la categoria de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteques, pel sistema d’oposició.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els regidors i regidores.

4.- Moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024/2025.

Moció presentada per ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP.

Recuperant l’esperit i els objectius del Congrés de Cultura catalana que es va celebrar entre els anys 1975 i 1977 impulsat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona, s’està plantejant la celebració d’un nou Congrés de Cultura Catalana, per redefinir els nous horitzons col·lectius en el marc del món canviant d’avui en dia.

Entre els diferents objectius del Congrés hi ha: vertebrar i equilibrar el territori amb una visió integrada, equitativa i global; potenciar les oportunitats per al jovent i fomentar el desplegament del seu talent; fer front a l’emergència climàtica; potenciar l’ús social de la llengua catalana i projectar-la en un nou entorn social i comunicatiu; protegir les persones en situació de vulnerabilitat i posar en valor les tasques de cura que requereixen; afrontar les desigualtats entre homes i dones; i recuperar i redefinir la idea de Països Catalans com a comunitat plural i diversa que generi una identitat compartida consistent i atractiva, o ressituar la cultura catalana en el context internacional i, particularment, potenciar la seva projecció europea, entre molts d’altres.

La moció proposa l’adhesió a la comunitat del nou Congrés de Cultura Catalana i a totes les activitats que promou; donar suport logístic als organitzadors del Congrés per tal que es puguin celebrar, si s’escau, sessions al municipi; i contribuir-hi econòmicament, si s’escau, i en la mesura de les possibilitats de l’ajuntament.

S'aprova la moció amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP) i 2 vots en contra (PSC i PP).

5.- Moció sobre la Plaça de la República.

Moció presentada per ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP.

La moció considera que, després de la col·locació simbòlica de la placa de la Plaça de la República a la Plaça de la Vila després de l’1 d’octubre del 2017, ara cal restaurar formalment aquesta denominació. Per això proposa instar l’inici del procediment per anomenar la Plaça de la Vila com a Plaça de la República Catalana i instar a l’ANC, com a entitat impulsora d’aquest acord, a que faci una proposta a la Comissió de Patrimoni de Vilassar de Dalt per tal d’elaborar les propostes de possibles actualitzacions de nomenclatures de carrers.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP) i 2 vots en contra (PSC i PP).

6.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació dels Pressupostos de l’exercici 2023, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’Organisme Autònom del Museu – Arxiu Municipal i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de febrer 2024.

8.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-03-2024 20:35