Ple del mes de març de 2011

Dia: 31 de març de 2011
Hora: 20h
Lloc: sala de plens
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2011
2. Donar compte de la resolució 22 de febrer de 2011, de la Dirección General de Cooperació Local, per la què es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaria amb habilitació de caràcter estatal.
3. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l´exercici 2010.
4. Aprovació del Pressupost general consolidat per a l´exercici de 2011.
5. Aprovació del Pla de Sanejament Financer.
6. Aprovació de l´expedient de contractació per a la concessió de l´Equipament comercial col•lectiu de titularitat pública (ECCTP) i zona de serveis administratius de Can Nolla, i el plec de clàusules administratives  i de prescripcions tècniques particulars; i la seva licitació.
7. Resolució de l´al•legació presentada per Càritas en relació a la subvenció atorgada.
8. Aprovació dels projectes de cooperació de la Comissió Dindori per al període 2010-2011.
9. Aprovació dels models de document de declaració d´incompatibilitats i de declaració de béns.
10. Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de Matagalls.
11. Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de La Cisa
12. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva del Reglament Intern de la Policia Local de Vilassar de Dalt.
13. Ratificació del Decret número 209/2011 de nomenament de representant de l´Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l´Institut Torremar.
14. Modificació del règim de dedicació parcial del regidor Sr. Joan Adell Pla.
15. Petició del tancament de les centrals nuclears i de solidaritat amb el poble del Japó.
16. Declaració formal de l´agermanament del municipi de Vilassar de Dalt amb el municipi de Mondavio (Itàlia)
17. Recolzament als actes de recuperació de la memòria històrica i commeració de la 30a. trobada d´exmembres de la lleva del biberó a Vilassar.
18. Derogació de l´Ordenança Fiscal número 35 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domici públic local, a favor d el´empresa trnasportista d´energia elèctrica.
19. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
20. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2011
Queda aprovada per unanimitat de tots els grups.

2. Donar compte de la resolució 22 de febrer de 2011, de la Dirección General de Cooperació Local, per la què es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaria amb habilitació de caràcter estatal.

3. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l´exercici 2010.

4. Aprovació del Pressupost general consolidat per a l´exercici de 2011.
Els pressupostos pel 2011 queden sobre la taula. La moció es rebutja amb 6 vots a favor del GEVD, ERC i PSC, i 7 en contra d'OXV, CiU, CEV, PPC i regidor no adscrit.

5. Aprovació del Pla de Sanejament Financer.
El pla de sanajament ha estat rebutjat amb 6 vots a favor del GEVD, ERC i PSC, i 7 en contra d'OXV, CiU, CEV, PPC i regidor no adscrit.

6. Aprovació de l´expedient de contractació per a la concessió de l´Equipament comercial col•lectiu de titularitat pública (ECCTP) i zona de serveis administratius de Can Nolla, i el plec de clàusules administratives  i de prescripcions tècniques particulars; i la seva licitació.
La moció ha sigut rebutjada amb 6 vots a favor del GEVD, ERC i PSC, i 7 en contra d'OXV, CiU, CEV, PPC i regidor no adscrit.

7. Resolució de l´al•legació presentada per Càritas en relació a la subvenció atorgada.
El punt s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

8. Aprovació dels projectes de cooperació de la Comissió Dindori per al període 2010-2011.
La moció ha quedat aprovada per unanimitat de tots els grups.

9. Aprovació dels models de document de declaració d´incompatibilitats i de declaració de béns.
La moció ha quedat aprovada per unanimitat de tots els grups.

10. Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de Matagalls.
El punt ha quedat aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, ERC, PSC i CiU, 4 vots en contra d'OXV i PPC i 2 abstencions de la CEV i regidor no adscrit.
 
11. Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de La Cisa.
El punt s'aprova amb 5 vots a favor dels GEVD, ERC i CiU, 4 vots en contra d'OXV i CEV i 4 abstencions del PSC, PPC, regidor no adscrit i de la regidora del GEVD que no era present a la sala de plens en el moment de la votació. 

12. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva del Reglament Intern de la Policia Local de Vilassar de Dalt.
La moció s'aprova amb 8 vots a favor del GEVD, ERC, PSC, CiU i PPC i 5 en contra d'OXV, CEV i regidor no adscrit.

13. Ratificació del Decret número 209/2011 de nomenament de representant de l´Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l´Institut Torremar.
S'aprova la moció amb 9 vots a favor del GEVD, ERC, PSC, CIU, PPC i regidor no adscrit i 4 abstencions d'OXV i CEV.

14. Modificació del règim de dedicació parcial del regidor Sr. Joan Adell Pla.
El punt s'aprova amb 12 vots a favor de GEVD, ERC, PSC, OXV, CiU, PPC i el regidor no adscrit i una abstenció de la CEV.

15. Petició del tancament de les centrals nuclears i de solidaritat amb el poble del Japó.
La moció s'aprova amb 11 vots a favor del GEVD, ERC, PSC, OXV, CEV i regidor no adscrit i 2 abstencions de CiU i PPC.

16. Declaració formal de l´agermanament del municipi de Vilassar de Dalt amb el municipi de Mondavio (Itàlia)
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

17. Recolzament als actes de recuperació de la memòria històrica i commeració de la 30a. trobada d´exmembres de la lleva del biberó a Vilassar.
El punt queda aprovat amb  11 vots a favor del GEVD, ERC, OXV, CiU, CEV, PPC i regidor no adscrit, i 1 abstenció del PSC.

18. Derogació de l´Ordenança Fiscal número 35 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domici públic local, a favor de l´empresa trnasportista d´energia elèctrica.{n}
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Documents

acta ple març 2011

Fitxer: ACTA_PLE_MARC_2011.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 69
Mida: 399,35 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2011

2. Donar compte de la resolució 22 de febrer de 2011, de la Dirección General de Cooperació Local, per la què es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaria amb habilitació de caràcter estatal.

3. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l´exercici 2010. i 4. Aprovació del Pressupost general consolidat per a l´exercici de 2011.

5. Aprovació del Pla de Sanejament Financer.

6. Aprovació de l´expedient de contractació per a la concessió de l´Equipament comercial col•lectiu de titularitat pública (ECCTP) i zona de serveis administratius de Can Nolla, i el plec de clàusules administratives  i de prescripcions tècniques particulars; i la seva licitació.

7. Resolució de l´al•legació presentada per Càritas en relació a la subvenció atorgada.

8. Aprovació dels projectes de cooperació de la Comissió Dindori per al període 2010-2011.

9. Aprovació dels models de document de declaració d´incompatibilitats i de declaració de béns.

10. Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de Matagalls.

11. Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de La Cisa.

12. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva del Reglament Intern de la Policia Local de Vilassar de Dalt.

13. Ratificació del Decret número 209/2011 de nomenament de representant de l´Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l´Institut Torremar.

14. Modificació del règim de dedicació parcial del regidor Sr. Joan Adell Pla.

15. Petició del tancament de les centrals nuclears i de solidaritat amb el poble del Japó.

16. Declaració formal de l´agermanament del municipi de Vilassar de Dalt amb el municipi de Mondavio (Itàlia)

17. Recolzament als actes de recuperació de la memòria històrica i commeració de la 30a. trobada d´exmembres de la lleva del biberó a Vilassar.

18. Derogació de l´Ordenança Fiscal número 35 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domici públic local, a favor de l´empresa trnasportista d´energia elèctrica.

Precs i preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:27