Ple del mes de març de 2013

Caràcter: ordinària.
Data: 27 de març de 2013.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2013.
2. Ratificació del Decret d’alcaldia número 1280, de data 13 de desembre de 2012, d’aprovació de l’acord transaccional entre Bankia, S.A.; Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i  l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
3. Aprovació d’un crèdit participatiu a la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.  
4. Aprovació d’un conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Maresme de prestació de serveis d’assistència tècnica.    
5. Resolució d’al•legacions i aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic d’assignació d’ús esportiu de la reserva d’equipament situat en la unitat de zona del sector de Can Nolla a Vilassar de Dalt. (*)
6. Elecció del Jutge/essa de Pau.
7. Declaració de nul•litat dels contractes de subministrament amb Imprimeix SL i aprovació del conveni transaccional de reconeixement de deute.
8. Modificació de determinats vocals del Consell de la Vila.
9. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l’exercici 2012.
10. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament per l’exercici 2013.
11. Verificació del text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions a l'acord de la CTU de Barcelona de 31 de gener de 2013.
12. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del projecte d’enderroc i reforma de part d’habitatge del carrer de la Sort núm. 30 en execució de sentència núm. 8/2007, del Jutjat del contenciós administratiu, núm. 7, de Barcelona, i de la sentència en apel•lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 18 de gener de 2008.
13. Aprovació inicial del projecte d’enderroc del mur de contenció, tancament i separació del sector de Can Silva en execució de  sentència núm. 258/2005, del Jutjat contenciós-administratiu núm. 5 de Barcelona.
14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Vilassar de Dalt, 22 de març de 2013.

L’alcalde,


Xavier Godàs Pérez

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2013.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Ratificació del Decret d’alcaldia número 1280, de data 13 de desembre de 2012, d’aprovació de l’acord transaccional entre Bankia, S.A.; Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i  l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Es ratifica el decret amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC i PSC) i 6 en contra (CiU, CEV i PP).

3. Aprovació d’un crèdit participatiu a la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 vots en contra de CiU, CEV i PP.

4. Aprovació d’un conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Maresme de prestació de serveis d’assistència tècnica.
S'aprova la moció amb 8 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC i PP i 5 en contra de CiU i CEV. 
 
5. Resolució d’al•legacions i aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic d’assignació d’ús esportiu de la reserva d’equipament situat en la unitat de zona del sector de Can Nolla a Vilassar de Dalt. (*)
El punt s'aprova amb 11 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PP i 2 vots en contra de CEV.

6. Elecció del Jutge/essa de Pau.
S'escull com a Jutge de Pau, el Sr. Carles Amorós amb 11 vots. Com a Jutge de Pau suplent s'escull, amb 9 vots, el Sr. Jaume Forgas.

7. Declaració de nul•litat dels contractes de subministrament amb Imprimeix SL i aprovació del conveni transaccional de reconeixement de deute.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

8. Modificació de determinats vocals del Consell de la Vila.
Es nomena com a membres del Consell de la Vila, Vicenç Gasulla com a vicepresident del Consell de Seguretat, Joan Lluís Zamora com a substitut de Núria Planas, i Genís Viada com a representant de la CUP.
S'aproven els nomenaments per unanimitat.

9. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l’exercici 2012.

10. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament per l’exercici 2013.
S'aprova inicialment un pressupost de 10.823.545, 78€ amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 vots en contra de CiU, CEV i PP.

11. Verificació del text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions a l'acord de la CTU de Barcelona de 31 de gener de 2013.
Aquest punt es deixa sobre la taula per tractar-lo en una propera sessió plenària.

12. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del projecte d’enderroc i reforma de part d’habitatge del carrer de la Sort núm. 30 en execució de sentència núm. 8/2007, del Jutjat del contenciós administratiu, núm. 7, de Barcelona, i de la sentència en apel•lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 18 de gener de 2008.
El punt s'aprova per unanimitat.

13. Aprovació inicial del projecte d’enderroc del mur de contenció, tancament i separació del sector de Can Silva en execució de  sentència núm. 258/2005, del Jutjat contenciós-administratiu núm. 5 de Barcelona.
S'aprova la moció amb 11 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PP i 2 abstencions de CEV.

14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2013.

2. Ratificació del Decret d’alcaldia número 1280, de data 13 de desembre de 2012, d’aprovació de l’acord transaccional entre Bankia, S.A.; Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i  l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

3. Aprovació d’un crèdit participatiu a la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.  

4. Aprovació d’un conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Maresme de prestació de serveis d’assistència tècnica.  

 


5. Resolució d’al•legacions i aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic d’assignació d’ús esportiu de la reserva d’equipament situat en la unitat de zona del sector de Can Nolla a Vilassar de Dalt. (*)

6. Elecció del Jutge/essa de Pau.

7. Declaració de nul•litat dels contractes de subministrament amb Imprimeix SL i aprovació del conveni transaccional de reconeixement de deute.

8. Modificació de determinats vocals del Consell de la Vila.

9. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l’exercici 2012.

10. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament per l’exercici 2013.

11. Verificació del text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions a l'acord de la CTU de Barcelona de 31 de gener de 2013.

12. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del projecte d’enderroc i reforma de part d’habitatge del carrer de la Sort núm. 30 en execució de sentència núm. 8/2007, del Jutjat del contenciós administratiu, núm. 7, de Barcelona, i de la sentència en apel•lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 18 de gener de 2008.

13. Aprovació inicial del projecte d’enderroc del mur de contenció, tancament i separació del sector de Can Silva en execució de  sentència núm. 258/2005, del Jutjat contenciós-administratiu núm. 5 de Barcelona.

14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:51