Ple del mes de novembre 2012

Caràcter: Ordinària.
Data: 29 de novembre de 2012.
Hora: 20:00 h.
Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió extraordinària i urgent de data 18 d´octubre de 2012, de l´acta de la sessió ordinària de 25 d´octubre de 2012 i de l´acta de la sessió extraordinària de 29 d´octubre de 2012.
2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació del Compte General corresponent a l´exercici 2011.
3. Ratificació del Decret d´alcaldia núm. 1204, de data 20 de novembre de 2012, d´acceptació de l´ajut de la Diputació de Barcelona relatiu al Programa complementari de “Suport a la solvència i garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”.
4. Aprovació de l´expedient núm. 15/2012 de modificació del Pressupost de l´Ajuntament per transferència de crèdit entre partides.
5. Aprovació de l´expedient número 13/2012 de declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris de l´OA del Museu, de l´OA de l´Emissora i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.
6. Aprovació de conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament per l´agregació de la compra de gas natural.
7. Declarar deserta la licitació del contracte administratiu de gestió de servei públic, modalitat concessió administrativa, de la piscina municipal de Vilassar de Dalt.
8. Verificació del text refós del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions a l´acord de la CTU de Barcelona.
9. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per la concreció d´usos i ordenació volumètrica del nou cementiri i tanatori/crematori de Vilassar de Dalt.
10. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la desafectació com a bé demanial de l´edifici del passatge Nirell, 2.
11. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la cessió en precari de l´ús de l´edifici situat al passatge Nirell 2, a favor de l´Associació de Vilassar de Dalt Contra el Càncer, i aprovació definitiva del conveni de cessió.
12. Donar compte de l´informe de morositat del primer i segon trimestre de 2012.
13. Elevació al Ple de l´informe d´Intervenció núm. 77/2012 relatiu a les resolucions adoptades contràries a les notes d´objeccions efectuades.
14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
15. Presa de coneixement i acceptació de la renúncia al càrrec de regidora de l´Ajuntament que realitza la Sra. Lídia Martínez Amado.
16. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió extraordinària i urgent de data 18 d´octubre de 2012, de l´acta de la sessió ordinària de 25 d´octubre de 2012 i de l´acta de la sessió extraordinària de 29 d´octubre de 2012.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació del Compte General corresponent a l´exercici 2011.
El punt s'aprova amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC; els 5 en contra de CiU i CEV i l'abstenció del PP.

3. Ratificació del Decret d´alcaldia núm. 1204, de data 20 de novembre de 2012, d´acceptació de l´ajut de la Diputació de Barcelona relatiu al Programa complementari de “Suport a la solvència i garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”.
El punt s'aprova amb els vots a favor de tots el grups.

4. Aprovació de l'expedient núm. 15/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdit entre partides.
S'aprova la modificació amb els vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC; i els vots en contra de CiU, CEV i PP.

5. Aprovació de l´expedient número 13/2012 de declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris de l´OA del Museu, de l´OA de l´Emissora i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.
S'aprova per unanimitat de tots els grups la congelació de la paga extra dels Organismes Autònoms i el Consorci tal i com es va fer amb l'Ajuntament.

6. Aprovació de conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament per l´agregació de la compra de gas natural.
S'aprova el punt amb unanimitat de tots els grups.

7. Declarar deserta la licitació del contracte administratiu de gestió de servei públic, modalitat concessió administrativa, de la piscina municipal de Vilassar de Dalt.
L'Ajuntament té la voluntat de mantenir el servei buscant fórmules que permetin una sostenibilitat econòmica de l'equipament amb el mínim cost possible.
El punt s'aprova amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC; i les 6 abtencions de CiU, CEV i PP.

8. Verificació del text refós del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions a l´acord de la CTU de Barcelona.
El punt s'aprova amb els 11 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, CiU i PP. Els dos membres de la CEV surten de la sala en el moment de la votació per mostrar el seu desacord amb el punt.

9. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per la concreció d´usos i ordenació volumètrica del nou cementiri i tanatori/crematori de Vilassar de Dalt.
S'aprova el Pla amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC; i els 6 en contra de CiU, CEV i PP.

10. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la desafectació com a bé demanial de l´edifici del passatge Nirell, 2.
11. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la cessió en precari de l´ús de l'edifici situat al passatge Nirell 2, a favor de l´Associació de Vilassar de Dalt Contra el Càncer, i aprovació definitiva del conveni de cessió.
S'aprova el punt amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, CiU i PP i 2 en contra de CEV.

12. Donar compte de l´informe de morositat del primer i segon trimestre de 2012.

13. Elevació al Ple de l´informe d´Intervenció núm. 77/2012 relatiu a les resolucions adoptades contràries a les notes d´objeccions efectuades.

14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

15. Presa de coneixement i acceptació de la renúncia al càrrec de regidora de l´Ajuntament que realitza la Sra. Lídia Martínez Amado.
La Sra. Lídia Martínez Amado del grup de Convergència i Unió deixa el seu càrrec i s'acomida en aquest ple. El seu lloc l'ocuparà, a partir d'ara, la Sra. Ester Casero.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió extraordinària i urgent de data 18 d´octubre de 2012, de l´acta de la sessió ordinària de 25 d´octubre de 2012 i de l´acta de la sessió extraordinària de 29 d´octubre de 2012.

2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació del Compte General corresponent a l´exercici 2011.

3. Ratificació del Decret d´alcaldia núm. 1204, de data 20 de novembre de 2012, d´acceptació de l´ajut de la Diputació de Barcelona relatiu al Programa complementari de “Suport a la solvència i garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”.

4. Aprovació de l´expedient núm. 15/2012 de modificació del Pressupost de l´Ajuntament per transferència de crèdit entre partides.

5. Aprovació de l´expedient número 13/2012 de declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris de l´OA del Museu, de l´OA de l´Emissora i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

6. Aprovació de conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament per l´agregació de la compra de gas natural.

7. Declarar deserta la licitació del contracte administratiu de gestió de servei públic, modalitat concessió administrativa, de la piscina municipal de Vilassar de Dalt.
 

8. Verificació del text refós del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions a l´acord de la CTU de Barcelona.
 

9. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per la concreció d´usos i ordenació volumètrica del nou cementiri i tanatori/crematori de Vilassar de Dalt.
 

10. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de la desafectació com a bé demanial de l´edifici del passatge Nirell, 2.
 
11. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de la cessió en precari de l´ús de l´edifici situat al passatge Nirell 2, a favor de l´Associació de Vilassar de Dalt Contra el Càncer, i aprovació definitiva del conveni de cessió.
12. Donar compte de l´informe de morositat del primer i segon trimestre de 2012.
13. Elevació al Ple de l´informe d´Intervenció núm. 77/2012 relatiu a les resolucions adoptades contràries a les notes d´objeccions efectuades.
14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
15. Presa de coneixement i acceptació de la renúncia al càrrec de regidora de l´Ajuntament que realitza la Sra. Lídia Martínez Amado.
16. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:55