Ple del mes de setembre 2010

Es retira de l'ordre del dia el punt sobre mesures del pla d'austeritat.

Dia: 30 de setembre de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 de juliol de 2010.
2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació del Compte General de 2009.
3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, per transferència de crèdit entre partides, expedient 13/2010
4. Reconeixement extrajudicial de crèdits.
5. Aprovació del Pla d´austeritat.
6. Aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei municipal de clavegueram, per tal de gestionar-lo de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.
7. Aprovació de l´expedient de contractació per a la gestió del servei públic del clavegueram i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques particulars (PTP) que regirà aquesta contractació.
8. Sol•licitar la incorporació de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
9. Aprovació de l´adhesió al conveni marc de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l´Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC per a l´impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d´informació de les administracions catalanes.
10. Aprovació del Codi de bones pràctiques i del Manual d´estil.
11. Aprovació del Pla de Zona Educativa del Baix Maresme per al període 2010-2014.
12. Aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
13. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 de juliol de 2010.
S'aprova amb 12 vots a favor excepte el del PPC per l'absència justificada del regidor David Mejía.

2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació del Compte General de 2009.
La moció queda aprovada amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC i 5 vots en contra d'OXV, CEV i regidor no adscrit.

3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, per transferència de crèdit entre partides, expedient 13/2010
El punt s'aprova amb 8 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC i CEV i  4 abstencions d'OXV i regidor no adscrit.

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits.
La moció queda aprovada amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC i 5 vots en contra d'OXV, CEV i regidor no adscrit

5. Aprovació del Pla d´austeritat.
L'equip de govern decideix retirar aquest punt per acabar de madurar-lo.

6. Aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei municipal de clavegueram, per tal de gestionar-lo de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.
La proposta queda aprovada amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC i 5 vots en contra d'OXV, CEV i regidor no adscrit

7. Aprovació de l´expedient de contractació per a la gestió del servei públic del clavegueram i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques particulars (PTP) que regirà aquesta contractació.
S' aprova amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC i 5 vots en contra d'OXV, CEV i regidor no adscrit

8. Sol•licitar la incorporació de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
S'aprova per unanimitat amb 12 vots a favor

9. Aprovació de l´adhesió al conveni marc de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l´Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC per a l´impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d´informació de les administracions catalanes.
S'aprova per unanimitat amb 12 vots a favor.

10. Aprovació del Codi de bones pràctiques i del Manual d´estil per tal de dotar de criteris uniformes la utilització de les diverses eines informàtiques.
La moció queda aprovada per unanimitat amb 12 vots a favor.

11. Aprovació del Pla de Zona Educativa del Baix Maresme per al període 2010-2014.
El punt s'aprova amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, ERC, PSC i regidor no adscrit, i 1 abstenció de la CEV.

12. Aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
El punt s'aprova amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, ERC, PSC i regidor no adscrit, i 1 vot en contra de la CEV.

13. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

14. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 de juliol de 2010.

2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació del Compte General de 2009.

3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, per transferència de crèdit entre partides, expedient 13/2010

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits.

5. Aprovació del Pla d´austeritat.

6. Aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei municipal de clavegueram, per tal de gestionar-lo de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.

7. Aprovació de l´expedient de contractació per a la gestió del servei públic del clavegueram i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques particulars (PTP) que regirà aquesta contractació.

8. Sol•licitar la incorporació de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

9. Aprovació de l´adhesió al conveni marc de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l´Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC per a l´impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d´informació de les administracions catalanes.

10. Aprovació del Codi de bones pràctiques i del Manual d´estil per tal de dotar de criteris uniformes la utilització de les diverses eines informàtiques.

11. Aprovació del Pla de Zona Educativa del Baix Maresme per al període 2010-2014.

12. Aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

14. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:44