Ple del mes d'octubre 2022

Caràcter: Ordinari

Data: 27 d'octubre de 2022

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2022.

2.- Presa de possessió del nou regidor Sr. Carles Corbalán i Comas.

3.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2023.

4.- Inici d'expedient per a la formació del Reglament del procés dels pressupostos participatius de Vilassar de Dalt i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte.

5.- Moció per a l’aprovació d’un requeriment a l’Organització del Festival Revela’t.

6.- Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions del regidor Carles Corbalán i Comas, un cop prengui possessió com a regidor.

7.- Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania.

8.- Moció en relació a l’acord de govern del ple municipal del  dia 24 de febrer de 2022 en que aquest va adquirir el compromís de restituir l’estètica original de la porta i façana històriques del cementiri de Vilassar de Dalt.

9.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de setembre de 2022.

9.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2022.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Presa de possessió del nou regidor Sr. Carles Corbalán i Comas.

Un cop comprovada la credencial del regidor electe i després d'haver manifestat que no està afectat per causa d'incompatibilitat, Carles Corbalán i Comas pren possessió de càrrec de regidor en substitució de Mireia Durany que va deixar-lo per motius de salut.

3.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2023.

El Ple ha aprovat inicialment el Pressupost de l'Ajuntament per l’any 2023 amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC; els vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit i l'abstenció de la CUP. El Pressupost, que ascendeix a 13.143.394,23€, està marcat per la recuperació de la gestió directa de l’aigua a partir de l’1 de gener de 2023, per la tendència de recuperació econòmica i la bona situació financera que permet, un any més, congelar els impostos i les taxes municipals, però també per una despesa molt mesurada a causa de la disminució d’ingressos fruït de la sentència de les plusvàlues.

4.- Inici d'expedient per a la formació del Reglament del procés dels pressupostos participatius de Vilassar de Dalt i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte.

La proposta, presentada per la CUP a la qual s'hi ha sumat Junts per Vilassar i el regidor no adscrit, ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipal.

5.- Moció per a l’aprovació d’un requeriment a l’Organització del Festival Revela’t.

Proposta presentada per Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit per fer un requeriment a l’Organització del Festival Revela’t per incompliment d'algunes de les clàusules de l’Ordenança General de Subvencions i de l'actual Conveni signat amb l'entitat organitzadora del Revela't.

La moció ha estat rebutjada amb els vots en contra d'ARA Vilassar i el PSC i els vots a favor de Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit.

6.- Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions del regidor Carles Corbalán i Comas, un cop prengui possessió com a regidor.

El nou regidor exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb una jornada del 64%, a aquesta Corporació amb una retribució anual de 13.599,97€ bruts.

La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, les abstencions de Junts per Vilassar i la CUP i el vot en contra del regidor no adscrit.

7.- Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania.

La moció s'aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals

Sobrevingut: Moció presentada per Junts per Vilassar, la CUP, el PSC i el regidor no adscrit, en relació a l’acord de govern del ple municipal del  dia 24 de febrer de 2022 en que aquest va adquirir el compromís de restituir l’estètica original de la porta i façana històriques del cementiri de Vilassar de Dalt.

La moció s'aprova amb els vots a favor de Junts per Vilassar, la CUP, el PSC i el regidor no adscrit i l'abstenció d'ARA Vilassar.

 

Resum de ple

El Ple d'aquest mes d'octubre ha començat, com és habitual amb el punt de tràmit per aprovar l'acta de la sessió del passat mes de setembre. Tot seguit, i després de comprovar la credencial del regidor electe i haver manifestat que no està afectat per causa d'incompatibilitat, s'ha procedit a la presa de possessió de Carles Corbalán i Comas com a nou regidor en substitució de Mireia Durany que va deixar el càrrec per motius de salut.

Amb el Ple al complet s'ha posat sobre la taula un dels punts més importants d'aquesta sessió com és el Pressupost per l'any 2023, el darrer del mandat de l'actual equip de govern. El regidor d'Hisenda, Sergi Igual, ha defensat el document econòmic, que ascendeix a 13.143.394,23€, incidint en el manteniment de la tendència de recuperació econòmica i la bona situació financera que possibilita la mobilització de recursos amb plena autonomia i que els permet, un any més, congelar els impostos i les taxes municipals. Tot i això, és un pressupost amb una despesa molt mesurada a causa de la disminució d’ingressos fruït de la sentència de les plusvàlues, que s'ha calculat en 600.000 €. Tot i això, el Pressupost dona resposta a reptes importants com la recuperació de la gestió pública municipal de l’aigua, l’adquisició d’habitatges socials per a famílies vulnerables, la continuïtat als Pressupostos Participatius, la consolidació de les subvencions a les entitats del municipi i l’increment de les inversions en via pública, equipaments, parcs i jardins, entre d’altres. Un dels aspectes a destacar del Pressupost presentat al Ple és la recuperació de la gestió directa de l’aigua que es farà efectiva a partir de l’1 de gener del 2023. Després d'un extens debat, el Pressupost s'ha aprovat incialment amb els vots a favor d'ARA Vilassar, PSC, Junts per Vilassar, la CUP i el vot en contra del regirdor no adscrit.

La sessió ha continuat amb la proposta de la CUP per iniciar l'elaboració d'un Reglament del procés dels pressupostos participatius de Vilassar de Dalt i, alhora, constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte. Aquesta moció l'han presentat perquè sostenen que en els passats pressupostos participatius van detectar incidències i defectes de funcionament que, segons diuen, qüestionaven els drets de participació i garanties democràtiques del procés. Després d'aprovar uns canvis en la moció finalment ha estat aprovada per unanimitat i s'iniciarà la redacció del Reglament del procés participatiu dels pressupostos.

A continuació s'ha tractat la moció presentada per Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit per fer un requeriment a l’Organització del Festival Revela’t per incompliment d'algunes de les clàusules de l’Ordenança General de Subvencions i de l'actual Conveni signat amb l'entitat organitzadora del Revela't. La moció sosté els següents incompliments:

  • La clàusula segona (article 4) del conveni Revela’t 2022, els articles 18.2 i 21 de l’Ordenança General de subvencions. No s’ha incorporat el nom de Vilassar a la seva denominació, ni tampoc s’ha fet constar la col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Vilassar en els termes que estableix el conveni ni la Ordenança General de Subvencions.
  • La clàusula segona (article 5) del conveni Revela’t 2022, i l’article 18.2 de l’Ordenança General de subvencions. No s’ha utilitzat el català com a llengua preferent, presentacions exclusives en altres idiomes i poca presencia del català.
  • La clàusula setena (article 2) del conveni Revela’t 2022, sobre els mecanismes de seguiment i control de l’execució del conveni. Aquests no han funcionat correctament.
  • La clàusula desena (apartat b) del conveni Revela’t 2022, que estableix que és podrà notificar a la part incomplidora un requeriment. Aquest no s’ha fet.

Finalment la moció ha estat rebutjada amb els vots en contra d'ARA Vilassar, que sosté que les mancances que al·leguen no són correctes, i que sí que s'han complert les clàusules. També hi ha votat en contra el PSC. D'altra banda, hi han votat a favor Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit.

El següent punt a l'ordre del dia ha estat el d'establir el règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions del regidor Carles Corbalán i Comas. De la mateixa manera que tenia la regidora Mireia Durany, el nou regidor exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb una jornada del 64%, a aquesta Corporació amb una retribució anual de 13.599,97€ bruts.

En aquesta sessió, l'equip de govern ha cregut oportú presentar una moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania per, d'una banda, instar al Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent la Llei de Governs i finances locals per tal d'atorgar les competències i els recursos perquè els Ajuntaments i els Consells Comarcals puguin afrontar els nous reptes amb la seguretat jurídica i amb el finançament que requereix l’administració que està més propera a la ciutadania. I de l'altra, instar al Govern de l’Estat a replantejar el finançament dels ens locals per tal de pal·liar la manca de recursos per fer front a l’augment del cost de l’energia, dels costos de l’obra pública o del costos salarials producte de la inflació, entre altres causes. En aquesta mateixa moció, també sol·liciten als partits polítics amb representació a les Corts espanyoles a què en la tramitació de la nova llei que regula l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), s’articuli de manera que es reforci la seguretat jurídica i que es garanteixin els ingressos per aquest impost i, entre d'altres peticions, que el Govern de l’Estat a compensi la pèrdua d’ingressos que estan patint els ens locals per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Béns de Naturalesa Urbana i per l’efecte de les sentències del Tribunal Constitucional. La moció ha estat aprovada per unanimitat de tot els grups municipals.

Un darrer punt sobrevingut tancarà l'ordre del dia abans dels precs i preguntes. Es tracta d'una moció presentada per Junts per Vilassar, la CUP, el PSC i el regidor no adscrit en relació a l’acord de govern del ple municipal del  dia 24 de febrer de 2022 quan es va adquirir el compromís de restituir l’estètica original de la porta i façana històriques del cementiri de Vilassar de Dalt. En el text es demana mantenir els períodes acordats entre l’equip de govern, els representants de l’oposició i l’Associació d’amics i amigues del Turó de Sant Sebastià per finalitzar l’obra en el termini compromès, el març de 2023. La moció s'aprova amb els vots a favor de Junts per Vilassar, la CUP, el PSC i el regidor no adscrit i l'abstenció d'ARA Vilassar.

I amb els precs i preguntes s'ha posat punt i final a la sessió plenària d'aquest mes d'octubre.

 

 

 

 

 

 

Vídeos

Ple ordinari de 27 d'octubre de 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-10-2022 23:28