Ple del mes d'octubre de 2013

Caràcter: Ordinària
Data: 30 d’octubre de 2013
Hora: 20h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2013.
2. Adjudicació de la concessió d’una porció de domini públic municipal per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla de Vilassar de Dalt.
3. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2014.
4. Aprovació inicial modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
5. Aprovació inicial de l’Ordenança de la convivència ciutadana.
6. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
7. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladors sobre qualitat acústica i vibracions.
8. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del Mapa de Capacitat Acústica.
9. Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV.
10. Aprovació de l’encomana de gestió del servei de promoció econòmica municipal, a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU (annex I/5-10).
11. Creació de la comissió per desenvolupar el Projecte de la Masoveria jove a Vilassar de Dalt.
12. Aprovació inicial del calendari festiu i comercial de l’exercici 2014 de Vilassar de Dalt.
13. Moció presentada per ERC, amb suport de GEVD, CIU, OXV i PSC i oberta a la resta de grups que es vulguin afegir, de suport a la querella contra el crims del franquisme pels assassinats del president Companys i altres representants polítics catalans.
14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2013.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2. Adjudicació de la concessió d’una porció de domini públic municipal per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla de Vilassar de Dalt.
La moció s'aprova amb 10 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC i CiU i 2 abstencions de la CEV.

3. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2014.
Les ordenances s'aproven per 7 vots a favor (GEVD, OXV, ERC i PSC) i 6 en contra (CiU, CEV i PP)

4. Aprovació inicial modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
S'aprova la moció per 10 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, CEV i PP) i 3 abstencions (CiU).

5. Aprovació inicial de l’Ordenança de la convivència ciutadana.
La moció s'aprova amb 8 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC i PP) i 5 abstencions (CiU i CEV).

6. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
S'aprova definitivament l'ordenança amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC), 3 abstencions (CEV i PP) i 3 vots en contra (CiU).

7. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladors sobre qualitat acústica i vibracions.
La moció s'aprova per 7 vots a favor del GEVD, OxV, ERC i PSC, 3 abstencions de la CEV i PP i 3 vots en contra de CiU.

8. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Mapa de Capacitat Acústica.
S'aprova el punt amb 11 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PP) i 2 abstencions (CEV).

9. Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV.
La moció s'aprova amb11 vots a favor del GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PP i 2 vots en contra de la CEV.

10. Aprovació de l’encomana de gestió del servei de promoció econòmica municipal, a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU (annex I/5-10).
S'aprova el punt amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC i PSC) i 6 en contra (CiU, CEV i PP).

11. Creació de la comissió per desenvolupar el Projecte de la Masoveria jove a Vilassar de Dalt.
El punt s'aprova amb 12 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV) i un vot en contra (PP).

12. Aprovació inicial del calendari festiu i comercial de l’exercici 2014 de Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

13. Moció presentada per ERC, amb suport de GEVD, CIU, OXV i PSC i oberta a la resta de grups que es vulguin afegir, de suport a la querella contra el crims del franquisme pels assassinats del president Companys i altres representants polítics catalans.
La moció s'aprova amb 12 vots a favor del GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i la CEV i un vot en contra del PP.

14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2013.

2. Adjudicació de la concessió d’una porció de domini públic municipal per a la construcció i explotació d’un Complex Esportiu a la zona d’equipaments de Can Nolla de Vilassar de Dalt.

3. Aprovació provisional de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2014.

4. Aprovació inicial modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

5. Aprovació inicial de l’Ordenança de la convivència ciutadana.

6. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

7. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladors sobre qualitat acústica i vibracions.

8. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del Mapa de Capacitat Acústica.

9. Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV.

10. Aprovació de l’encomana de gestió del servei de promoció econòmica municipal, a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU (annex I/5-10).

11. Creació de la comissió per desenvolupar el Projecte de la Masoveria jove a Vilassar de Dalt.

12. Aprovació inicial del calendari festiu i comercial de l’exercici 2014 de Vilassar de Dalt.

13. Moció presentada per ERC, amb suport de GEVD, CIU, OXV i PSC i oberta a la resta de grups que es vulguin afegir, de suport a la querella contra el crims del franquisme pels assassinats del president Companys i altres representants polítics catalans.

14. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:33