Ple extraordinari del mes de maig de 2020

Caràcter: Extraordinària
Data: 7 de maig de 2020
Hora: 18 h
Lloc: Via telemàtica a través del canal YouTube de l'Ajuntament

Des que el passat 14 de març es va decretar l'estat d'alarma, van quedar suspeses les reunions presencials de treball i aquestes van passar a fer-se de forma telemàtica. Aquest fet també afecta al Ple municipal que el proper dia 7 de maig serà el primer de la història en celebrar-se de manera virtual.

La sessió es podrà seguir en directe pel canal YouTube de l’Ajuntament a partir de les 6 de la tarda.

Ordre del dia

1.- Aprovació del desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans col•legiats de la Corporació
2.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020.
3.- Aprovació del plànol de delimitació de franges de baixa densitat arbòrea i vegetal per donar compliment a l'article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana
4.- Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local
5.- Moció de Junts per Vilassar, sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
6.- Moció de Junts per Vilassar, oberta a tots els grups, sobre la destinació de les retribucions dels regidors per assistència al Ple de març.
7.- Moció de Junts per Vilassar, oberta a tots els grups, sobre modificació pressupostària
8.-  Declaració institucional de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt davant la crisi del COVID-19,
9.- Correcció d’una errada material a les tarifes de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre béns immobles vigent per a 2020.
10.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, de l’Ajuntament.
11.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, del Consorci Centre Teatral i Cultural La Massa.
12.- Donar compte de l’informe anual de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019.
13.- Ratificació de la Modificació de crèdit per creació d’una partida pressupostaria de fons per a contingències sobrevingudes, aprovada per l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
14.- Ratificació de la Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020 per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número ADMC2020000023, per habilitar una partida per a subvenir el sector comercial, aprovada per l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
15.- Ratificació de la Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020 en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari, aflorat en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

Després de dos mesos sense plens a causa de la pandèmia, s'acorda fer un ple extraordinari de forma telemàtica per poder tirar endanvant amb les sessions. En aquest sentit, el primer punt de l'ordre del dia s'aprova per unanimitat el desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans col•legiats de la Corporació.

El punt que el segueix és l'aprovació del plànol de delimitació de franges de baixa densitat arbòrea i vegetal per donar compliment a l'article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. Aquest punt també s'aprova per unanimitat.

Després del debat, s'acorda retirar les mocions 4 i 5, i presentar-ne una de conjunta de tots els grups municipals per demanar la derogació de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària a fi d'augmentar l'autonomia i la capacitat pressupostària del món local. I per ajudar a fer front a la pandèmia, el grup de Junts per Vilassar demana que les retribucions dels plens que no s'han pogut fer a causa de la crisi de la Covid-19 es destinin a les persones més vulnerables a través de Serveis Socials.

Per últim, el Ple aprova per unanimitat la declaració d'agraïment a tota la població en general, als treballadors de la sanitat, als treballadors públics i a totes aquelles persones que s'han ofert voluntàries per ajudar durant aquest període de crisi sanitària.

 

Aprovació dels punts

 

1.- Aprovació del desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans col•legiats de la Corporació
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020.
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

3.- Aprovació del plànol de delimitació de franges de baixa densitat arbòrea i vegetal per donar compliment a l'article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

4.- Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local
5.- Moció de Junts per Vilassar, sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

S'acorda retirar les dues mocions, la 4 i la 5, i presentar-ne una de conjunta de tots els grups municipals per demanar la derogació de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària a fi d'augmentar l'autonomia i la capacitat pressupostària del món local.

6.- Moció de Junts per Vilassar, oberta a tots els grups, sobre la destinació de les retribucions dels regidors per assistència al Ple de març.
Es demana que les retribucions dels plens que no s'han pogut fer a causa de la crisi de la Covid-19 es destinin a les persones més vulnerables a través de Serveis Socials.

S'aprova per unanimitat de tots els grups.

7.- Moció de Junts per Vilassar, oberta a tots els grups, sobre modificació pressupostària.
El Ple aprova incloure una esmena a la totalitat d'aquesta moció amb els vots a favor d'Ara Vilassar, la CUP i el PSC i els vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

L'esmena a la totalitat de la moció inicial, és a dir, el nou text s'aprova amb els vots a favor d'Ara Vilassar i el PSC, els vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit i les abstencions de la CUP.

8.- Declaració institucional de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt davant la crisi del COVID-19.
El Ple aprova per unanimitat la declaració d'agraïment a tota la població en general, als treballadors de la sanitat, als treballadors públics i a totes aquelles persones que s'han ofert voluntàries per ajudar durant aquest període de crisi sanitària.

Declaració Covid19

Declaració Covid19

Fitxer: declaracio_ajuntament_Covid19.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 446,34 kB

9.- Correcció d’una errada material a les tarifes de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre béns immobles vigent per a 2020.
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

10.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, de l’Ajuntament.
11.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, del Consorci Centre Teatral i Cultural La Massa.
12.- Donar compte de l’informe anual de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019.

13.- Ratificació de la Modificació de crèdit per creació d’una partida pressupostaria de fons per a contingències sobrevingudes, aprovada per l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

14.- Ratificació de la Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020 per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número ADMC2020000023, per habilitar una partida per a subvenir el sector comercial, aprovada per l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
S'aprova la moció amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PSC i les abstencions de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

15.- Ratificació de la Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020 en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari, aflorat en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2021 10:32