Ple ordinari del mes de setembre de 2017

Caràcter: Ordinària.
Data: 28 de setembre de 2017
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2017.
2. Resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal.
3. Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2018 (aprovació provisional).
4. Aprovació del Compte General de 2016.
5. Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’exercici 2017, per transferència de crèdit entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa. Expedient de modificació número 16/2017.
6. Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal del PDeCAT contra l’acord d’encomana de gestió de la neteja d’edificis.
7. Desestimació de petició de suspensió del termini per interposar recurs i desestimació del recurs potestatiu de reposició formulat contra acord de Ple de suspensió potestativa de l'atorgament de llicències pel que fa a unes construccions determinades segons informe d’elements patrimonials contemporanis.
8. Sol·licitud d’informe previ respecte de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la desclassificació del sector del Pla Parcial Matagalls”.
9. Sol·licitud d’informe previ respecte de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per al canvi de tipologia residencial, d’habitatge unifamiliar a plurifamiliar, a l’àmbit de Can Nolla.
10. Moció d’adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.
11. Donar compte de la manifestació de l’Alcaldia de suport al referèndum.
12. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona per a la promoció dels horts urbans dins la demarcació de Barcelona.
13. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2017.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal.
El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, PSC i les abstencions de la CUP i PP i el vots en contra del PDeCAT.

3. Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2018 (aprovació provisional).
S'aproven provisionalment les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar i 6 abstencions de la CUP, el PDeCAT, el PP i el PSC.

4. Aprovació del Compte General de 2016.
S'aprova el Compte General amb els vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, l'abstenció de la CUP i els vots en contra del PDeCAT i PP.

5. Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’exercici 2017, per transferència de crèdit entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa. Expedient de modificació número 16/2017.
S'aprova la modificació del Pressupost 2017 amb els vots a favor d'ARA Vilassar, les abstencions de la CUP, PSC i PDeCAT i el vot en contra del PP.

6. Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal del PDeCAT contra l’acord d’encomana de gestió de la neteja d’edificis.
La resolució s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, l'abstenció de la CUP i els vots en contra del PDaCAT i PP.

7. Desestimació de petició de suspensió del termini per interposar recurs i desestimació del recurs potestatiu de reposició formulat contra acord de Ple de suspensió potestativa de l'atorgament de llicències pel que fa a unes construccions determinades segons informe d’elements patrimonials contemporanis.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

8. Sol·licitud d’informe previ respecte de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la desclassificació del sector del Pla Parcial Matagalls”.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

9. Sol·licitud d’informe previ respecte de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per al canvi de tipologia residencial, d’habitatge unifamiliar a plurifamiliar, a l’àmbit de Can Nolla.
La modificació del POUM s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, i els vots en contra de la CUP, PDeCAT, PP i PSC.

10. Moció d’adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.
Modificació del punt amb esmenes que s'aproven per unanimitat de tots els grups.

La moció d'adhesió al programa s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PDeCAT i els vots en contra del PP i PSC.

11. Donar compte de la manifestació de l’Alcaldia de suport al referèndum.
12. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona per a la promoció dels horts urbans dins la demarcació de Barcelona.
13. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple setembre

Fitxer: ACTA_PLE_28092017_def..pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 86
Mida: 1,06 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2017.

 

2. Resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal.

 

3. Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2018 (aprovació provisional).

 

4. Aprovació del Compte General de 2016.

 

5. Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’exercici 2017, per transferència de crèdit entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa. Expedient de modificació número 16/2017.

 

6. Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal del PDeCAT contra l’acord d’encomana de gestió de la neteja d’edificis.

 

7. Desestimació de petició de suspensió del termini per interposar recurs i desestimació del recurs potestatiu de reposició formulat contra acord de Ple de suspensió potestativa de l'atorgament de llicències pel que fa a unes construccions determinades segons informe d’elements patrimonials contemporanis.

 

8. Sol·licitud d’informe previ respecte de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la desclassificació del sector del Pla Parcial Matagalls”.

 

9. Sol·licitud d’informe previ respecte de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per al canvi de tipologia residencial, d’habitatge unifamiliar a plurifamiliar, a l’àmbit de Can Nolla.

 

10. Moció d’adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.

 

11. Donar compte de la manifestació de l’Alcaldia de suport al referèndum.
12. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona per a la promoció dels horts urbans dins la demarcació de Barcelona.
13. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 19:01