Ple ordinari del mes de setembre del 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 28 de setembre de 2023

Hora: 20:00 h

Lloc: Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2023.

2.- Delegació de competències i aprovació del conveni de col.laboració amb GENE, ISPC, CCM

3.- Aprovació del Conveni per la prestació dels serveis que el Consell Comarcal del Maresme presta en l’àmbit de la Promoció Econòmica a l'Ajuntament

4.- Designació de representants a òrgans col·legiats.

5.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2022, integrat pels Estats i Comptes Anuals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, de l’Entitat Pública Empresarial Local Vilassar de Dalt Aigües EPEL ViDA i de l’empresa pública de capital íntegrament municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU.

6.- Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels Impostos, Taxes, Preus Públics i Prestacions patrimonials de caràcter públic de naturalesa no tributaria, per a l’exercici de 2024. (aprovació provisional).

7.- Resolució de les reclamacions presentades pels grups municipals de Junts per Vilassar i CUP Vilassar i altre, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2023000057 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2023.

8.- Col·locació d'una placa en homenatge a Miquel Giner a la zona de la Roca d'en Toni.

9.- Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i al sergent Lluis Escolà.

10.- Donar compte de l'Informe de Morositat i PMP del segon trimestre de 2023.

11.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant els mesos de juliol i agost de 2023.

12.- Precs i preguntes.

 

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2023.

S'aprova l'acta d ela sessió anterior per unanimitat de tots els grups municipals. 

2.- Delegació de competències i aprovació del conveni de col.laboració amb GENE, ISPC, CCM

El Ple aprova per unanimitat renovar el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme, signat l'any passat per primera vegada, a través del qual s'externalitza el procés selectiu per cobrir les places vacants al cos de la Policia Local de Vilassar de Dalt.

3.- Aprovació del Conveni per la prestació dels serveis que el Consell Comarcal del Maresme presta en l’àmbit de la Promoció Econòmica a l'Ajuntament.

El Ple aprova per unanimitat el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè doni suport en l'àmbit de l'assessorament i la formació al Servei de Promoció Econòmica municipal.

4.- Designació de representants a òrgans col·legiats.

Cadascun dels grups municipal presenta els seus representant als diferents òrgans col·legiats municipals.

5.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2022, integrat pels Estats i Comptes Anuals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, de l’Entitat Pública Empresarial Local Vilassar de Dalt Aigües EPEL ViDA i de l’empresa pública de capital íntegrament municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU.

Amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, i les 6 abstencions de Junts per Vilassar, la CUP i el PP s'aprova el Compte General corresponent a l’exercici 2022. Un document que inclou, d’una banda, la liquidació del pressupost 2022 i, de l’altra, l’elaboració del compte general a partir del compte d’explotació i balanç de 2021, amb les variacions resultants del tancament del pressupost de 2022. Així doncs, amb totes les dades financeres sobre la taula, tant l’informe de l’interventor com el dictamen de l’auditor extern, determinen que el Compte General 2022 reflecteix fidelment la bona situació econòmica, financera i patrimonial de l’Ajuntament. 

6.- Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels Impostos, Taxes, Preus Públics i Prestacions patrimonials de caràcter públic de naturalesa no tributaria, per a l’exercici de 2024. (aprovació provisional).

Després que l'equip de govern hagi hagut de modificar la proposta inicial de les Ordenances Fiscals 2024, que proposava una actualització de preus incrementant l’IPC previst del 4,6 % en algunes de les taxes municipals, el Ple finalment ha aprovat les Ordenances amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, i els vots en contra de Junts per Vilassar, la CUP i el PP.

L'equip de govern proposava una actualització de les Ordenances Fiscals 2024 amb l’IPC previst del 4,6 % en algunes de les taxes municipals, entre les quals l'IBI. Tal i com ha defensat el regidor d'Hisenda, la proposta es feia per fer front a l’augment generalitzat de preus dels darrers anys, que ha estat del 14,20 %, i per seguir garantint, així, l’estabilitat financera de l’Ajuntament, tenint en compte que els impostos estan congelats des del 2014. 

7.- Resolució de les reclamacions presentades pels grups municipals de Junts per Vilassar i CUP Vilassar i el vilatà Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2023000057 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2023.

La votació de la moció acaba amb un empat. El vot de qualitat de l'alcaldessa fa que finalment es desestimin les al·legacions amb els vots a favor d'ARA Vilassar, les abstencions del PSC i els vots en contra de Junts per Vilassar, la CUP i el PP.

8.- Col·locació d'una placa en homenatge a Miquel Giner a la zona de la Roca d'en Toni.

Moció conjunta de tots els grups municipals. S'aprova per unanimitat la col·locació al Dolmen de la Roca d'en Tonni d'una placa d'homenatge al pastor Miquel Giner, conegut com en Miquel de Can Boquet, que va morir l'any passat.

9.- Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i al sergent Lluis Escolà.

La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i Junts per Vilassar, l'abstenció de la CUP i els vots en contra del PSC i el PP.

Punt sobrevingut: Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit finançada mitjançant l'aplicació del romanent de tresoreria per despeses generals ancorant a la liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2022.

Es proposa aplicar una part del romanent de tresoreria per fer front a un augment previst de les despeses. El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, les abstencions de la CUP, el PSC i el PP, i els vots en contra de Junts per Vilassar.

 

Resum de Ple

Quatre hores de sessió plenària han calgut per tractar tots els temes que hi havia a l'ordre del dia del ple d'aquest mes de setembre que, com és habitual ha començat a les 8 del vespre aprovant, per unanimitat, l'acta de la sessió del mes de juliol. Tot seguit s'han aprovat dos convenis amb el Consell Comarcal del Maresme (CCM) que busquen agilitzar i donar suport als serveis municipals en àmbits concrets. D'una banda, un conveni de delegació de competència al CCM a través del qual s'externalitza el procés selectiu per cobrir les places vacants al cos de la Policia Local de Vilassar de Dalt. Una signatura que es renova després del bon funcionament en la prova pilot que l'Ajuntament va fer l'any passat. I de l'altra, un conveni per rebre suport en l'àmbit d'assessorament i la formació al Servei de Promoció Econòmica municipal.

En aquest Ple també s'han designat els representants de cada grup municipal als diferents òrgans col·legiats.

I en l'àmbit econòmic, s'ha fet l'aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2022, integrat pels Estats i Comptes Anuals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, de l’Entitat Pública Empresarial Local Vilassar de Dalt Aigües EPEL ViDA i de l’empresa pública de capital íntegrament municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU. El regidor d’Hisenda ha estat l'encarregat de presentar al Ple el document que ja ha estat aprovat per la Comissió especial de Comptes, però que cal elevar-ho al Ple per a la seva aprovació definitiva. El document econòmics inclou, d’una banda, la liquidació del pressupost 2022 i, de l’altra, l’elaboració del compte general a partir del compte d’explotació i balanç de 2021, amb les variacions resultants del tancament del pressupost de 2022. Així doncs, amb totes les dades financeres sobre la taula, tant l’informe de l’interventor com el dictamen de l’auditor extern, determinen que el Compte General 2022 reflecteix fidelment la bona situació econòmica, financera i patrimonial de l’Ajuntament. Finalment s'ha aprovat amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, i les 6 abstencions de Junts per Vilassar, la CUP i el PP.

El següent punt, també econòmic, i un dels més destacats del mandat han estat les Ordenances Fiscal per l'any 2024. Tot i que finalment s'han aprovat, l'equip de govern ha hagut de modificar la proposta inicial que proposava una actualització dels preus amb un increment de l’IPC previst del 4,6 % en algunes de les taxes municipals, com ara l'IBI. Tal i com ha defensat el regidor d'Hisenda, Sergi Igual, la proposta es feia per fer front a l’augment generalitzat de preus dels darrers anys, que ha estat del 14,20 %, i per seguir garantint, així, l’estabilitat financera de l’Ajuntament, tenint en compte que els impostos estan congelats des del 2014. Ha dit que es tracava d’una mínima actualització tenint en compte l’augment de tots els serveis els darrers anys, i que responia únicament a la voluntat de poder mantenir el bon nivell dels serveis. Amb tot, i sense el suport de cap del altres grups municipals, l'equip de govern s'ha vist obligat a retirar l’actualització segons IPC de l’IBI, i mantenir sense canvis en els preus de les Ordenances Fiscals 2024. El Ple finalment les ha aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, i els vots en contra de Junts per Vilassar, la CUP i el PP.

Després s'un llarg i tens diàleg entre els grups, la sessió ha continuat amb la desestimació de les reclamacions presentades pels grups municipals de Junts per Vilassar i CUP Vilassar i un vilatà, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2023000057 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2023. La votació de la moció ha acabat amb un empat, però el vot de qualitat de l'alcaldessa ha fet finalment es desestimin les al·legacions amb els vots a favor d'ARA Vilassar, les abstencions del PSC i els vots en contra de Junts per Vilassar, la CUP i el PP.

Tot seguit, s'ha tractat una moció conjunta de tots els grups municipals amb la qual s'ha aprovat unànimaent la col·locació al Dolmen de la Roca d'en Toni d'una placa d'homenatge al pastor Miquel Giner, conegut com en Miquel de Can Boquet, que va morir de forma sobtada l'any passat. L'acte d'homenatge es farà el proper 12 d'octubre a la tarda, al Dolmen.

El Ple, a petició dels grups d'ARA Vilassar i Junts per Vilassar, han tracta una moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i al sergent Lluis Escolà. que ha quedat aprovada amb els vots a favor d'ARA Vilassar i Junts per Vilassar, l'abstenció de la CUP i els vots en contra del PSC i el PP.

I abans de tancar l'ordre del dia, es posa sobre la taula un punt sobrevingut per aprovar una modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit finançada mitjançant l'aplicació del romanent de tresoreria per despeses generals ancorant a la liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2022. Es proposa aplicar una part del romanent de tresoreria per fer front a un augment previst de les despeses. El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, les abstencions de la CUP, el PSC i el PP, i els vots en contra de Junts per Vilassar.

 

Vídeos

Ple ordinari de 28 de setembre de 2023

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-09-2023 10:40