Procés selectiu per a la cobertura de cinc places de funcionari/ària del grup C2, mitjançant concurs oposició lliure, en el lloc de treball d'agent de la policia local.