Nova línia d'ajuts per a persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

Última revisió 09-11-2020 13:35
09/11/2020

Davant d'uns efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 que s'estan allargant en el temps i que es manifesten amb una gran intensitat, la Generalitat ha aprovat un ajut extraordinari de suport a les persones treballadores autònomes i microempreses, per tal d'afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant.

Nova línia d'ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19:

  • A qui va adreçat:

- A les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física. No podran sol·licitar l'ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

- Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d'una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d'un màxim de 3 socis). No podran sol·licitar l'ajut les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l'any 2019).

- Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran sol·licitar l'ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

  • Quantia de l'ajut:

S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

  • Presentació de sol·licituds:

El termini s'inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre i acaba a les 15:00 hores del 20 de novembre. El podeu sol·licitar en aquest enllaç.

Podeu consultar la informació a:
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.