El Ple municipal aprova les Ordenances Fiscals sense increments d'impostos pel 2022

Última revisió 28-05-2021 12:25
28/05/2021

El ple municipal, a proposta de l'equip de govern, ha aprovat un any més les Ordenances Fiscals i preus públics sense incrementar cap dels impostos municipals. En la mateixa moció s’ha aprovat un augment en els incentius per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament de la energia solar.

La sessió plenària celebrada el dijous 27 de maig, va portar a l’ordre del dia, una modificació de les Ordenances Fiscals per al 2022 sense augmentar cap del tributs municipals. Les modificacions aprovades afecten a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022, a l’Impost sobre béns immobles, la Taxa per llicències i instruments urbanístics i la Taxa per les entrades de vehicles a través de l’espai públic i les reserves de via pública.

El text complet de les Ordenances s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.