Ple del mes de desembre de 2010

Dia: 22 de desembre de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2010.
2. Adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de clavegueram.
3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, expedient 17/2010.
4. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010 i absorció del romanent líquid de tresoreria del 2009, expedient 18/2010.
5. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l´exercici 2011.
6. Aprovació de l´expedient de contractació per a la concessió del Conjunt d´equipaments públics de Can Olla: equipament comercial col•lectiu de titularitat pública amb aparcaments, una zona recreativa i una zona de serveis administratius, i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques particulars (PTP) que regirà aquesta contractació, i la seva licitació.
7. Aprovació de la concessió de les subvencions a associacions i entitats de l´exercici 2010.
8. Aprovació inicial de la modificació puntual de Normes Subsidiàries per al trasllat d´aprofitament a Can Manyer.
9. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt.
10. Aprovació del calendari de sessions per al 2011 (fins al mes de maig)
11. Declaració de Vilassar de Dalt com a municipi moralment exclòs de l´àmbit de la Constitució Espanyola.
12. Moció del GEVD, OXV, ERC, CEV, PP i regidor no adscrit, pel manteniment del programa temporal de protecció per desocupació i inserció.
13. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2010.
L'acta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.
 
2. Adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de clavegueram.
El punt va ser aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, expedient 17/2010.
El punt va ser aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

4. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010 i absorció del romanent líquid de tresoreria del 2009, expedient 18/2010.
El punt queda aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC; 1 vot en contra de la CEV; i 5 abstencions d'OXV, PPC i regidor no adscrit.

5. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l´exercici 2011.
El punt va ser aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

6. Aprovació de l´expedient de contractació per a la concessió del Conjunt d´equipaments públics de Can Olla: equipament comercial col•lectiu de titularitat pública amb aparcaments, una zona recreativa i una zona de serveis administratius, i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques particulars (PTP) que regirà aquesta contractació, i la seva licitació.
El punt queda aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

7. Aprovació de la concessió de les subvencions a associacions i entitats de l´exercici 2010.
El punt es va aprovar amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit; i 1 abstenció de la CEV.

8. Aprovació inicial de la modificació puntual de Normes Subsidiàries per al trasllat d´aprofitament a Can Manyer.
El punt es va retirar de l'ordre del dia.

9. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt.
El punt es va aprovar amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit; i 1 vot en contra de la CEV.

10. Aprovació del calendari de sessions per al 2011 (fins al mes de maig)
Es proposen, com ja és habitual, l'últim dijous de cada mes, excepte el del mes d'abril que es farà el primer dijous de maig (5 de maig).

11. Declaració de Vilassar de Dalt com a municipi moralment exclòs de l´àmbit de la Constitució Espanyola.
La declaració ha quedat aprovada amb 9 vots a favor dels regidors del GEVD, Llorenç Artigas, Santi Dorca, Ferran Lorca, d'OXV, ERC, CEV i regidor no adscrit; 3 vots en contra del PSC, PPC i de la regidora del GEVD, Ana Marín; i 1 abstenció de CIU.

12. Moció del GEVD, OXV, CIU, ERC, CEV, PP i regidor no adscrit, pel manteniment del programa temporal de protecció per desocupació i inserció.
La moció es va aprovar amb els vots a favor de GEVD, OXV, CIU, ERC, CEV, PP i regidor no adscrit i l'abstenció del PSC.

13. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

14. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2010.
2. Adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de clavegueram.
3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, expedient 17/2010.
4. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010 i absorció del romanent líquid de tresoreria del 2009, expedient 18/2010.
5. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l´exercici 2011.
6. Aprovació de l´expedient de contractació per a la concessió del Conjunt d´equipaments públics de Can Olla: equipament comercial col•lectiu de titularitat pública amb aparcaments, una zona recreativa i una zona de serveis administratius, i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques particulars (PTP) que regirà aquesta contractació, i la seva licitació.
7. Aprovació de la concessió de les subvencions a associacions i entitats de l´exercici 2010.
8. Aprovació inicial de la modificació puntual de Normes Subsidiàries per al trasllat d´aprofitament a Can Manyer.
9. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt.
10. Aprovació del calendari de sessions per al 2011 (fins al mes de maig)
11. Declaració de Vilassar de Dalt com a municipi moralment exclòs de l´àmbit de la Constitució Espanyola.
12. Moció del GEVD, OXV, CIU, ERC, CEV, PP i regidor no adscrit, pel manteniment del programa temporal de protecció per desocupació i inserció.
14. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:40