Ple del mes de desembre del 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 21 de desembre del 2023

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de novembre de 2023.

2.- Aprovació del calendari de sessions de 2024.

3.- Inici de l’expedient per a l’aprovació d’una ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal.

4.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a 2024

5.- Aprovació de conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a l’agregació de la compra d’energia elèctrica i de gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia.

6.- Donar compte de l’expedient relatiu a la morositat i el període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2023.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de novembre de 2023.

8.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de novembre de 2023.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació del calendari de sessions de 2024.

El plenari aprova per unanimitat el calendari de sessions per l'any 2024 que serà el següent:

3.- Inici de l’expedient per a l’aprovació d’una ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal.

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa d’una Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal anterior a l’any 2008. L’ordenança es va modificar l’any 2012; es van establir els nous criteris d’atorgament d’autoritzacions de parades i es va incorporar la modificació conforme es podien transmetre i quina era la durada mínima de les autoritzacions. Tot i això, es considera necessari elaborar una nova ordenança que estigui actualitzada i que ajudi a ampliar el nombre de parades que hi ha al mercat setmanal per dinamitzar-lo.

Per això el ple acorda constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció d’una proposta d’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal. La Comissió haurà de lliurar al ple municipal l’avantprojecte de la nova rdenança en un termini màxim de tres mesos.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

4.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a 2024.

Un cop finalitzat el termini d’exposició pública i resoltes les al·legacions presentades, el Ple aprova definitivament les Ordenances fiscals de l’any 2024 que es van aprovar provisionalment en el ple del mes de setembre.

El punt s'aprova amb 7 vors a favor (ARA Vilassar i PSC) i 6 vots en contra (Junts per Vilassar, CUP i PP).

5.- Aprovació de conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a l’agregació de la compra d’energia elèctrica i de gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia.

Des del Consell Comarcal del Maresme (CCM) es planteja la possibilitat d’agregar la demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental i energètic.

El ple del mes de desembre acorda aprovar l’encàrrec de gestió de la contractació agregada d’energia elèctrica i de gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia elèctrica i de gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia així com un conveni de col·laboració entre el CCM i l’Ajuntament.

S'aprova el punt amb 10 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i PP i 3 abstencions de la CUP i PSC.

Sobrevingut: Acord definitiu de modificació i aprovació de l’Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre béns immobles per a 2024.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 26 d’octubre i com a conseqüència dels acords entre el Govern Municipal i els grups de l’oposició, va aprovar aplicar un increment del 2% d’aquest impost aplicable a partir del 1 de gener de 2024.

Un cop resoltes les al·legacions presentades per la CUP, s’aprova definitivament l’ordenança pel 2024 amb 7 vots a favor (ARA Vilassar i PSC) i 6 vots en contra (Junts per Vilassar, CUP i PP).

6.- Donar compte de l’expedient relatiu a la morositat i el període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2023.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de novembre de 2023.

8.- Precs i preguntes.

 

Resum de ple

El darrer ple de l'any 2023 va començar, com és habitual, amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior que va tirar endavant per unanimitat. Aquest mes, el ple també va aprovar el calendari de sessions pel 2024 que manté l'estructura dels darrers anys.

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa d’una Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal anterior a l’any 2008 modificada parcialment l'any 2012. Per això es considera necessari elaborar una nova ordenança que estigui actualitzada i que ajudi a ampliar el nombre de parades que hi ha al mercat setmanal per dinamitzar-lo. El ple va acordar per unanimitat constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció d’una nova proposta d’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal. La Comissió haurà de lliurar al ple municipal l’avantprojecte de la nova rdenança en un termini màxim de tres mesos.

El ple de desembre també va servir per, resoldre les al·legacions i aprovar definitivament les ordenances fiscals per l'any 2024 que entraran en vigor l'1 de gener. A més a més, el ple del mes va acordar aprovar l’encàrrec de gestió de la contractació agregada d’energia elèctrica i de gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia elèctrica i de gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia així com un conveni de col·laboració entre el CCM i l’Ajuntament.

Després que el govern respongués les preguntes i precs pendents del ple anterior i com és habitual els darrers anys, el ple de desembre va acabar sense formular noves preguntes i amb el desig d'unes bones festes de part de tot el consistori.

 

Vídeos

Ple ordinari de 21 de desembre de 2023

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-02-2024 08:37