Ple del mes de novembre 2022

Caràcter: Ordinària

Data: 24 de novembre de 2022

Hora:  20 h

Lloc:  Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 d'octubre de 2022.

2.- Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones.

3.- Aprovació de la  xifra del padró d'habitants a 1 de gener de 2022.

4.- Incorporació de la mesura d’instal·lació d’un hidrant a la zona del dolmen de la Roca d’en Toni, al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals municipal (PPI).

5.- Resposta a les al·legacions i aprovació definitiva del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

6.- Modificació de l'article 4rt dels Estatuts de la Mancomunitat dels Ajuntaments de Premia de Dalt, Premia de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria

7.- Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.

8.- Substitució de la Sra. Mireia Durany i Calvo com a membre d’òrgans col·legiats i consells.

9.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2671, de data 3 de novembre de 2022, de modificació de les atribucions i delegacions als i les regidors/ores delegats/ades.

10.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d’ajust de l’art. 7 del RDL 4/2012 - Finalització del Pla 3T/2022.

11.- Donar compte de l'informe de morositat i PMP del tercer trimestre de 2022.

12.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d'octubre de 2022.

13.- Lectura del Manifest "A Vilassar en català".

14.- Precs i preguntes.

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 d'octubre de 2022.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones.

3.- Aprovació de la  xifra del padró d'habitants a 1 de gener de 2022.

El ple aprova la xifra de població a data d’1 de gener de 2022, que és de 9.129 habitants, per unanimitat de tots els grups.

4.- Incorporació de la mesura d’instal·lació d’un hidrant a la zona del dolmen de la Roca d’en Toni, al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals municipal (PPI).

A petició del veïnat de les zones afectades i l’ADF, es proposa preveure al Pla de prevenció d'incendis, la construcció d’un hidrant per càrrega de camions de bombers i serveis d’extinció a la pista 05-IV, encreuament amb la pista 06-IV, a 145 m de la Roca d’en Toni. L’hidrant se situa en un espai catalogat com a àrea de gestió prioritària per a la prevenció d’incendis i altament sensible degut a l’alta concurrència de vehicles i persones.

Amb aquesta incorporació es dota de més recursos al territori per fer front als incendis forestals, disminuint el temps i la distància de càrrega de vehicles d’extinció. A més, s’augmenta la capacitat d’aigua per fer front als primers moments d’un incendi forestal, importants per poder evitar-ne la propagació.

El punt s'aprova per unanimitat.

5.- Resposta a les al·legacions i aprovació definitiva del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

El febrer d’aquest 2022 es va aprovar inicialment el Pla d'Acció per la Transició Energètica que recull les accions que l’ajuntament ha d’emprendre per tal d’assolir l’objectiu de reduir, com a mínim, el 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi l’any 2030 respecte el 2005.

Ara, s’estima una al·legació del regidor no adscrit referent a errors materials del document, es desestimen la resta i s’aprova definitivament el Pla amb 5 vots a favor (ARA Vilassar), 7 abstencions (Junts x Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit.

6.- Modificació de l'article 4rt dels Estatuts de la Mancomunitat dels Ajuntaments de Premia de Dalt, Premia de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria.

Les formes de gestió actuals dels residus implementen els models de la reutilització i la preparació de productes per a la reutilització de residus que siguin susceptibles de ser aprofitats per altres persones i així allargar-ne la vida útil, tal i com ho recull la modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, del 14 de març de 2015, on, les deixalleries que ho desitgin poden desenvolupar activitats de reutilització de productes.

Per tal de disposar de productes per a la seva reutilització, cal que la normativa que regeix l’entitat que presta el servei contempli aquesta possibilitat en els seus estatuts i per això es modifiquen els estatuts de l'equipament.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups. 

7.- Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.

​El Ple debat una moció, presentada per Junts x Vilassar i el regidor no adscrit, sobre les ocupacions conflictives i proposa, entre altres mesures, dotar d’eines les alcaldies i les comunitats de propietaris per acabar amb les ocupacions d’immobles que provoquen problemes de convivència; destinar a habitatge social els immobles recuperats de grans tenidors, instar la modificació de la llei de l’habitatge i la llei d’enjudiciament criminal.

La moció s'aprova amb 4 vots a favor (Junts x Vilassar i el regidor no adscrit), 7 abstencions (ARA Vilassar i PSC) i 2 vots en contra (CUP).

8.- Substitució de la Sra. Mireia Durany i Calvo com a membre d’òrgans col·legiats i consells.

El 29 de setembre es va fer efectiva la renúncia de la regidora Mireia Durany i Calvo com a regidora de l’ajuntament i per això cal substituir-la en tots els òrgans col·legiats i consells dels quals formava part. El seu lloc l’ocuparà el regidor Carles Corbalan Comas en la majoria dels casos.

Podeu consultar els òrgans col·legiats de l’Ajuntament en aquest enllaç: https://vilassar.cat/353-ajuntament/ajuntament/organs-collegiats-i-representants  

El punt s'aprova amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i una abstenció (regidor no adscrit).

9.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2671, de data 3 de novembre de 2022, de modificació de les atribucions i delegacions als i les regidors/ores delegats/ades.

10.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d’ajust de l’art. 7 del RDL 4/2012 - Finalització del Pla 3T/2022.

11.- Donar compte de l'informe de morositat i PMP del tercer trimestre de 2022.

12.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d'octubre de 2022.

13.- Lectura del Manifest "A Vilassar en català".

14.- Precs i preguntes.

Resum del ple

El ple del mes de novembre va començar amb l’aprovació per unanimitat l’acta de la sessió plenària anterior. Després de la lectura de la declaració institucional amb motiu del Dia internacional per a l’Eliminació de la violència vers les dones per part de totes les regidores del consistori, el Ple va aprovar la xifra del padró d’habitants a 1 de gener de 2022 que es va fixar en 9.129 persones.

A petició del veïnat del dolmen de la Roca d’en Toni i l’ADF, es proposava preveure al Pla de prevenció d'incendis, la construcció d’un hidrant per càrrega de camions de bombers i serveis d’extinció a la pista 05-IV, encreuament amb la pista 06-IV, a 145 m de la Roca d’en Toni que el ple va aprovar per unanimitat. Amb aquesta incorporació es dota de més recursos al territori per fer front als incendis forestals, disminuint el temps i la distància de càrrega de vehicles d’extinció. A més, s’augmenta la capacitat d’aigua per fer front als primers moments d’un incendi forestal, importants per poder evitar-ne la propagació.

El ple del mes de novembre també va aprovar definitivament el Pla d’Acció per la transició energètica, un cop resoltes les al•legacions presentades.

Per unanimitat de tots els grups, també es va aprovar la Modificació de l'article 4rt dels Estatuts de la Mancomunitat dels Ajuntaments de Premia de Dalt, Premia de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria per tal de poder disposar de productes que es duen a la deixalleria per a la seva reutilització. 

Un cop resolts aquests punts, el Ple va debatre una moció de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials que proposava, entre d’altres mesures, dotar d’eines les alcaldies i les comunitats de propietaris per acabar amb les ocupacions d’immobles que provoquen problemes de convivència; destinar a habitatge social els immobles recuperats de grans tenidors, instar la modificació de la llei de l’habitatge i la llei d’enjudiciament criminal. La moció s'aprova amb 4 vots a favor (Junts x Vilassar i el regidor no adscrit), 7 abstencions (ARA Vilassar i PSC) i 2 vots en contra (CUP).

Abans de passar als precs i preguntes dels grups de l’oposició, el Ple també va aprovar la substitució e la Sra. Mireia Durany i Calvo com a membre d’òrgans col•legiats i consells. El 29 de setembre es va fer efectiva la renúncia de la regidora Mireia Durany i Calvo com a regidora de l’ajuntament i per això cal substituir-la en tots els òrgans col•legiats i consells dels quals formava part. El seu lloc l’ocuparà el regidor Carles Corbalan Comas en la majoria dels casos. El punt s'aprova amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i una abstenció (regidor no adscrit).


 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-01-2023 08:44