Ple del mes d'octubre

Última revisió 26-10-2021 13:08
26/10/2021

Caràcter: Ordinària

Data: 28 d'octubre de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió de data 30 de setembre de 2021.

2.- Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2022.

3.- Aprovació de la xifra oficial del padró a 1 de gener de 2021.

4.- Proposta de nomenament de jutge de pau titular.

5.- Aprovació inicial de la memòria justificativa per a la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

6.- Aprovació del conveni de col.laboració i delegació de competències amb el Consell Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel FEDER.

7.- Donar compte de l'Informe resum anual de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020.

8.- Donar compte del decrets dictats en el mes de setembre de 2021.

9.- Precs i preguntes.