S'obren les convocatòries d'ajuts per a sortides i colònies escolars i activitats esportives i de lleure

Última revisió 01-09-2023 11:46
31/08/2023

Les sol·licituds per a totes dues convocatòries es podran presentar del 5 al 26 de setembre.

Sortides i colònies escolars durant el curs 2023 - 24: L’objecte de la convocatòria és ajudar, a través d’una prestació econòmica, a les persones i famílies amb menors a càrrec, empadronades a Vilassar de Dalt en edat escolar, cursant educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria i amb dificultats socioeconòmiques i /o social.

Activitats extraescolars de lleure i/o esportives durant el curs 2023-24: L’objecte de la convocatòria és ajudar, a través d’una prestació econòmica, a les persones i famílies amb menors a càrrec d’entre 3 i 17 anys, empadronades a Vilassar de Dalt, en situació de dificultat econòmica i/o social, i que vulguin inscriure els fills, filles o menors tutoritzats, a la realització d’alguna activitat esportiva, extraescolar de lleure, lúdica o creativa.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
La sol·licitud s’obté i es presenta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça de la República 1, en horari d’atenció al públic. La tramitació es pot fer online a la Seu electrònica de l’Ajuntament o presencialment a l’OAC sense cita prèvia. Més informació al 937509016 o a vilassar.cat. Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb els annexos i la documentació referida a tots els membres de la unitat familiar, inclosa la persona beneficiària, que es relaciona a continuació: 

Documentació general:

  • Full de sol·licitud, document d’informació dels fills/es que conviuen en la unitat familiar i declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (Annex 1, 2,3 i 4).
  • Llibre de família.
  • DNI o NIE o PASSAPORT  de tots els membres integrants de la unitat familiar (ha de coincidir amb el certificat de convivència) original i fotocòpia.
  • Documentació específica a acreditar:
  • Carnet de família monoparental.
  • Carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial.
  • Certificat de discapacitat.
  • Certificat família acollidora.
  • Certificats dels corresponents justificants d’ingressos dels darrers 6 mesos: certificat INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc.