Resultat positiu de l'auditoria financera sobre el control intern de l'Ajuntament

Última revisió 18-03-2021 15:07
18/03/2021

A partir dels informes d’auditoria realitzats, l’Ajuntament obté un resultat molt positiu que avala la bona gestió de control econòmica-financera del consistori i dels seus òrgans dependents. 

En compliment al RD 424/2017 de 28 d’abril de regulació del règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic, l’Ajuntament se sotmet anualment a una auditoria financera, operativa i de compliment de processos, per tal de d’oferir la màxima transparència respecte a les accions, operacions i procediments de gestió econòmica que desenvolupa.   

Tot i que amb una auditoria de comptes és suficient per garantir les obligacions de control, des d’Intervenció i Hisenda, s’ha determinat elaborar dos informes més, tant de l’Ajuntament com dels ens dependents, que es complementen amb una auditoria de compliment i una altra d’operativa.  

En aquest sentit, els comptes del consistori se sotmeten a un ampli control fiscalitzador, però també a una oportunitat per a millorar els processos emprats i per oferir una màxima transparència a la ciutadania.  

Informes elaborats

  • Auditoria de compliment de l’Ajuntament.  
  • Auditoria operativa de l’Ajuntament.  
  • Auditoria financera del Consorci de la Massa, Museu Arxiu  
  • Informe financer de l’Ajuntament  

Auditoria de compliment de l’Ajuntament, la Massa i el Museu Arxiu

Té per objecte verificar que els actes, operacions i procediments de gestió econòmica-financera s’han desenvolupat de conformitat amb les normes que els hi son d’aplicació. 

S’han revisat les vessants d’impostos i de contractes: 

Pel que fa referència a impostos, s’ha verificat el càlcul, comptabilització i pagament, estimant-se tot correcte, i sempre dins els terminis obligatoris.  

Contractes: S’ha revisat una mostra de contractes de més de 5.000 €, amb un resultat que qualifica de “favorable”, sense identificar cap mena d’incidència.  

Auditoria operativa de l’Ajuntament, la Massa i el Museu Arxiu

Te per objecte l’examen sistemàtic i objectiu de les operacions i els processos de l’Ajuntament, amb l’objecte de proporcionar una valoració independent sobre la seva racionalitat econòmica-financera i la seva adequació als principis de bona gestió. Es basa doncs, en dos principis: 

Eficàcia, eficiència i economia: òptima utilització dels fons públics.  

Gestió prudent en aplicació dels fons i els compromisos que adquireixin.  

S’ha realitzat una exhaustiva revisió de tots els comptes i els processos, estimant que tot és correcte i conforme, amb alguna recomanació sobre periodificació en alguna partida. 

Auditoria financera del Consorci de la Massa

La conclusió és que la informació financera facilitada expressa, en tots els aspectes significatius, la presentació fidel del patrimoni i de la situació financera. Únicament aconsella que també formulem inventari de béns. 

Auditoria financera del Museu Arxiu

Igual que La Massa, la conclusió és que la informació financera facilitada expressa, en tots els aspectes significatius, la presentació fidel del patrimoni i de la situació financera de l’ens. 

Memoràndum sobre l’informe financer de l’Ajuntament

Anàlisi molt ampli amb un recomanació sobre la capitalització del préstec participatiu a Viserma, operació que ja es va portar a terme el desembre del 2020. 

 

Et pot interessar