Els Serveis Socials Municipals

Serveis Bàsics d'Atenció Social

Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

Els serveis socials s'adrecen de manera especial a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència.

El Sistema Català de Serveis Socials estructura la seva xarxa i el seu funcionament en dos nivells d'atenció:

  • Els Serveis Bàsics d'Atenció Social
  • Els Serveis Socials d'Atenció Especialitzada

Els Serveis Bàsics d'Atenció Social són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d’atenció a tot el Sistema de Serveis Socials.

Què fan els Serveis socials Bàsics:

  • Detectar i prevenir les situacions de risc socials o exclusió.
  • Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del seu territori.
  • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats.
  • Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats.
  • Tramitació i seguiment de programes que requereixen la seva intervenció (serveis d’atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d’Inserció, suport a les famílies, etc.).
  • Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat.
  • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

En definitiva, Serveis Bàsics d'Atenció Social atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.

És important destacar el seu caràcter polivalent, i per tant atenen a tots els grups de població (gent gran, disminuïts, infància, etc.) i tot tipus de problemàtiques (econòmiques, en relació a l'habitatge, de tipus laborals, en relació a la salut, disminucions i toxicomanies, malalties mentals, dificultats en l'aprenentatge, inadaptació social, maltractaments i violència familiar, etc.)

Quins són els Serveis Bàsics d'Atenció Social

EBAS
L'Ajuntament de Vilassar de Dalt, disposa d’un Equip Bàsics d'Atenció Social (EBAS), format per un equip interdisciplinari i composat com per un treballadora social, un educador social i una administrativa i ubicat al c/Mestra Viladrosa 7.

Serveis d’Atenció Domiciliaria (SAD)
L’objectiu principal del SAD és el d’aportar solucions, en el propi entorn familiar, a aquelles persones que per edat, malalties o accidents presenten cert grau de dependència funcional, psicològica i/o social. El servei ofereix els recursos adients per a cobrir les expectatives i  necessitats dels seus usuaris.

Centre Obert
Es tracta d’un servei diürn adreçat a infants de 11 a 16 anys en el que es realitzen tasques preventives, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-03-2021 17:04