Actes objecte de revisió en via administrativa


Els actes administratius que hagin estat revisats per ser nuls, lesius per a l'interès públic o hagin estat revocats o rectificats per errors, o bé recorreguts en via administrativa, amb l'adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.


Títol Document Url
Resolució de les al·legacions presentades contra l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l'assistència a la Llar d'Infants Municipal.Resolució de les al·legacions Taxa per l'assistència a la Llar d'Infants Municipal. Enllaç
Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2017, per transferència de crèditentre aplicacions de despeses de diferents àrees de despesa.Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2017 Enllaç
Desestimar petició de suspensió del termini per interposar recurs contra l'acord plenari de 29 de juny sobre suspensió de llicències presentada per instància amb entrada E2017005457 al Registre General.Desestimar petició de suspensió del termini per interposar recurs contra acord de ple de 29 de juny Enllaç
Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal PDeCat contra l'acord d'encomana de gestió de la neteja d'edificis municipals a VISERMA, SLU.Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal PDeCat contra l'acord d'encomana de gestió de la neteja d'edificis municipals a VISERMA, SLU. Enllaç
Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. (jRatificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017 Enllaç
Resolució de recurs de reposició interposat per CiU referit a l'adquisició directa de béns i drets del sector VallmorenaResolució de recurs de reposició interposat per CiU adquisició sector Vallmorena Enllaç
Resolució de recurs de reposició interposat per CiU en contra l'adquisició directa de la nau de Can RobinatResolució de recurs de reposició interposat per CiU en contra l'adquisició directa de la nau de Can Robinat Enllaç
Resolució de recurs de reposició interposar per CIU, contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària amb referència 22/2016Resolució de recurs de reposició interposar per CIU, contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària amb referència 22/2016 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-01-2020 14:59