Estabilitat pressupostària i enduetament municipal

En els darrers anys s’ha fet una gran esforç per reconduir la situació econòmica i financera de l’Ajuntament i estabilitzar els indicadors de solvència. La ratio d’endeutament s’ha situat aquest 2023 en un 53,73%, molt per sota del límit legal.

Què és el nivell d'endeutament?

El nivell d’endeutament municipal mesura la necessitat de finançament extern per a poder fer front a les despeses, una vegada utilitzats els recursos tributaris, les subvencions i les transferències rebudes. L’endeutament s’inclou a la Memòria del Compte General de l’Ajuntament.

Normativa d'aplicació

En primer lloc cal considerar l'obtenció de Ia formula de càlcul de les ràtios legals d'estalvi net i d'endeutament, i les conseqüències jurídiques del seu signe:

Ràtio legal d'estalvi net:

La ràtio legal d'estalvi net, definida en l'art. 53 del TRLRHL s'ha de calcular d'acord amb els termes previstos en Ia Disposició addicional 14 del RDL 20/2011 (segons Ia redacció donada per Ia Disposició final 31 de Ia LPGE de 2013), és a dir:

+ lngressos corrents (capítols I a V estat d'ingressos)
- lngressos corrents afectats (CCEE, quotes d'urbanització)
- Altres ingressos extraordinaris (dels capítols I a V estat d'ingressos)
- Despeses corrents, excloses les despeses financeres (capítols I, II i IV de l'estat de despeses)
- Anualitat teòrica d'amortització* (Carrega financera en termes constants)
+ Despeses corrents finançades amb RT+

* No s'inclouran les operacions garantides amb hipoteca sabre bens immobles. Si s'inclourà en el càlcul de les operacions ovalades pendents de reemborsament. Aquesta ràtio es calcula amb caràcter individual.

L'estalvi net, finalment s'expressa en percentatge dels ingressos corrents (Cap. I a V).

Si presenta signe negatiu:

• Obligació d'adoptar mesures de sanejament (art. 53 TRLRHL - Pia de sanejament financer)
• Prohibició d’accés al crèdit (Disposici6 final 31 LPGE de 2013)

Si presenta signe positiu:

• Possibilitat d’accés al crèdit (complint altres requisits addicionals)

Ràtio legal d'endeutament

La ràtio legal d'endeutament*, definida en l'art. 53 del TRLRHL s'ha de calcular d'acord amb els termes previstos en Ia Disposició addicional 14 del RDL 20/2011 (segons Ia redacció donada per Ia Disposició final 31 de Ia LPGE de 2013), és a dir:

Deute viu a 31 /12** (+ operacions projectades) I [+ lngressos corrents (capítols I a V estat d'ingressos) - lngressos corrents afectats (CCEE, quotes d'urbanització) - Altres ingressos extraordinaris (Dels capítols I a V estat d'ingressos)]

La ràtio s'expressa en percentatge.

* Es calcula amb caràcter consolidat per a totes les entitats considerades Administracions publiques a l'efecte de comptabifitat nacional.
** No es considera e/s deutes pendents de reintegrar en concepte de liquidaci6 definitiva de Ia *PTE dels exercicis 2008 i 2009.

En funció del seu valor, les conseqüències són:

• Si el seu valor es inferior al 75% , les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a L/p per al finançament d’inversions, sempre que present estalvi net positiu. L’operació es tramitarà en règim de comunicació a l’efecte de tutela financera.
• Si el seu valor se situa entre el 75% i no superi el 11 0% , les entitats locals podran concertar operacions de credit a L/p per al finançament d’inversions, sempre que present estalvi net positiu. L’operació es tramitarà en règim d’autorització a l’efecte de tutela financera.
• Si el seu valor es superior al 11 0% , no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l'entitat local d'adoptar mesures de reducció del deute (art. 53 TRLRHL).

Regim espeífic de les operacions de refinançament del deute:

La disposició addicional 55 del projecte de Llei de PGE de 2015 estableix Ia possibilitat de concertar operacions de refinançament sempre que compleixin qualsevol dels següents requisits:

• Disminució de Ia càrrega financera
• Ampliació del període d'amortitzaci6
• Reducció del risc de les operacions

El refinançament haurà de realitzar-se sobre operacions signades amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 4/2012 (de 24 de febrer) i no pot afectar a les previstes en els art. 177 i 193 del TRLRHL.

A més, per a les operacions de refinançament del deute, s’haurà de tenir en compte:

Per a aquelles entitats que presentin estalvi net negatiu o nivell de deute superior al 75% i no superior al 110%, hauran d'aprovar un Pla de sanejament financer o de reducció de deute per situar Ia ràtio en nivells d'estalvi net positiu o nivell de deute no superior al 75% en un termini de 5 anys.

Per a aquelles entitats que presentin estalvi net negatiu o nivell de deute superior al 110%, hauran d'aprovar un Pila de sanejament financer o de reducció de deute per situar Ia ràtio en nivells d'estalvi net positiu o nivell de deute no superior al 110% en un termini de 5 anys.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-11-2022 11:08