Junta de Govern Local


És un òrgan col•legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l'Alcalde ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris, que afecten la vila i les persones que hi viuen.

Per tant, la seva funció és assistir a l'alcalde i exercir les funcions que li ha atribuït el Ple municipal o el mateix alcalde. Les seves reunions ordinàries tenen lloc els dijous a la tarda, cada dues setmanes. Les sessions no són publiques, a excepció que s'hi tractin assumptes delegats del Ple.

Composició

President:

Carola Llauró i Sastre

Vocals:

Carme Terrades i Saborit
Benet Oliva i Ricós
Sergi Igual i Molina
Carles Corbalán Comas

Calendari de sessions

Competències de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern ostentarà per delegació de l’Alcaldia el coneixement i resolució dels expedients següents:

 • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts expressament al Plenari, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors.
 • Atorgament de llicències d’obres a la via pública no atribuïda al regidor de l’àrea.
 • Aprovació de projectes d’obres quina competència no correspongui al plenari.
 • Declaració de ruïna.
 • Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Atorgament de les llicències d’activitats no delegades a la regidoria competent.
 • Aprovació de plans directrius quina competència no correspongui al plenari.
 • Aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i administracions públiques.
 • Resolució dels expedients sancionadors en matèria de residus, activitats, així com expedients sancionadors derivats de la disciplina urbanística, tret de les mesures cautelars.
 • Execució subsidiària en ordres d’execució, així com la imposició de multes coercitives.
 • Resolució dels expedients de reserva d’estacionament general o específica, càrrega i descàrrega, guals.
 • Resolució dels expedients sobre ocupació de via pública consistents en la col·locació de pilons, jardineres o altres elements permanents.
 • Resolució d’expedients sobre senyalització viària.
 • Aprovar els Comptes de Gestió que rendeixi l’Organisme de Gestió Tributària i Recaptació de la Diputació de Barcelona.

Decret de competències de la Junta de Govern Local

Decret de competències

Decret de competències

Fitxer: Decret_competencies_JGL.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 13
Mida: 154,2 kB

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-02-2023 14:40